25610403_๑๘๐๔๐๔_0097 25610403_๑๘๐๔๐๔_0100

เมื่อวันเสาร์ที่  ๓๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ นางสาวกนกวลี  ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานกรรมการตัดสินการประกวดเล่าตำนานหรือนิทานพื้นบ้านด้วยภาษาไทยถิ่น ภาคใต้  ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  โดยผลการประกวดมีดังนี้

       รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา ๑๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ เด็กหญิงสุรัชวดี  ภู่ประจำศิลป์ โรงเรียนวัดม่วงค่อม  จังหวัดสงขลา

       รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ทุนการศึกษา ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ เด็กชายตรีวิทย์  พุทธละออง โรงเรียนเทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี) จังหวัดสงขลา

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ทุนการศึกษา ๘,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ เด็กหญิงปาริสา  คงทองอ่อน  โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าสะอ้าน จังหวัดสงขลา

รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา ๓,๐๐๐  บาท พร้อมเกียรติบัตร มีดังนี้
เด็กหญิงจรรยากร  เพชรรัตน์         โรงเรียนสำนักสงฆ์ห้วยเรือ                จังหวัดพัทลุง
เด็กหญิงจรรยาพร  บุญคง            โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง)           จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เด็กหญิงชุติกาญจน์  เรืองพูน         โรงเรียนบ้านม่วงพุ่ม                       จังหวัดสงขลา
เด็กหญิงซูซี่สวีลิน  เคา                โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์          จังหวัดพัทลุง
เด็กชายเดชาพล  มณีโชติ              โรงเรียนบ้านกอตง                         จังหวัดกระบี่
เด็กหญิงภัทรสุดา  ทองหนัก          โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี           จังหวัดตรัง
เด็กหญิงสิริกร  ละอองเทพ            โรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย                 จังหวัดสงขลา

25610403_๑๘๐๔๐๔_0018 25610403_๑๘๐๔๐๔_0029 25610403_๑๘๐๔๐๔_0030

25610403_๑๘๐๔๐๔_0042 25610403_๑๘๐๔๐๔_0046 25610403_๑๘๐๔๐๔_0053

25610403_๑๘๐๔๐๔_0055 25610403_๑๘๐๔๐๔_0075 25610403_๑๘๐๔๐๔_0079

25610403_๑๘๐๔๐๔_0082 25610403_๑๘๐๔๐๔_0084 25610403_๑๘๐๔๐๔_0086

25610403_๑๘๐๔๐๔_0088 25610403_๑๘๐๔๐๔_010025610403_๑๘๐๔๐๔_0101

การประกวดดังกล่าวฯ เป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑     นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ และรองชนะเลิศอันดับ ๒ จะเข้ารับรางวัลในวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ กรกฎาคม ซึ่งในปีนี้ จะจัดขึ้นในวันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องแคทลียา โรงแรม รามาการ์เด้นท์ กรุงเทพฯ