_1040743 _1040687_1040707

เมื่อวันศุกร์ที่  ๖ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๘  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการดำเนินงานจัดทำพจนานุกรมภาษาไทยถิ่น ภาคเหนือ ได้เดินทางไปจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเก็บข้อมูลคำศัพท์ภาษาไทยถิ่น ภาคเหนือ ร่วมกับนักวิชาการท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน ณ ห้องเวียงผา โรงแรมเวียงลคอร จังหวัดลำปาง และศึกษาดูงานเพื่อเก็บข้อมูลภาษาไทยถิ่น ภาคอีสาน ณ พื้นที่ทางวัฒนธรรมบ้านขามแดง วัดปงยางคก วัดพระธาตุดอนเต้า วัดปงสนุก วัดไหล่หินหลวง และวัดพระธาตุลำปางหลวง
กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินโครงการจัดทำพจนานุกรมภาษาไทยถิ่น ๓ ภาค ฉบับราชบัณฑิตยสภาให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีส่วนร่วมจากนักวิชาการท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน ทั้งยังเป็นการรับฟังข้อมูลจากนักวิชาการท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านเพื่อเก็บข้อมูลคำศัพท์ภาษาไทยถิ่นในแต่ละภาค

_1040515 _1040540 _1040549 _1040616 _1040667 _1040676 _1040689 _1040692 _1040699 _1040892 _1040918 _1040954 _1040991 _1050005 _1050044