สรุปการประชุมวิชาการราชบัณฑิตสัญจร ประจำปี ๒๖๕๑

สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสภา

เรื่อง การสร้างความเป็นธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

วันพุธที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

ณ ห้องราชา ๒ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ

อ่านสรุปการประชุมวิชาการราชบัณฑิตสัญจร ประจำปี ๒๖๕๑