IMG_3213 IMG_3226 IMG_3228 IMG_3231 IMG_3234 IMG_3237 IMG_3240 IMG_3243 IMG_3246 IMG_3249IMG_3258 IMG_3262 IMG_3263 IMG_3266 IMG_3270 IMG_3273

เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โถงชั้น ๑ อาคารสำนักงานราชบัณฑิตยสภา  สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดงานครบรอบวันสถาปนาราชบัณฑิตยสภา ปีที่ ๙๒  ซึ่งวันสถาปนาราชบัณฑิตยสภาตรงกับวันที่ ๑๙ เมษายน ของทุกปี ในงานมีการจัดพิธีรับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ข้าราชการ และลูกจ้างประจำของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา โดยมี ดร.โสภา ชูพิกุลชัย  ชปีลมันน์ นายกราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานในการมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และจัดพิธีมอบโล่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐ ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา โดยมี นางสาวกนกวลี  ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา ในฐานะหัวหน้าส่วนราชการให้เกียรติเป็นผู้มอบโล่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น  พร้อมนี้ในงานยังจัดพิธีทางศาสนาและถวายเพลพระสงฆ์  จำนวน ๙ รูป และจัดพิธีแสดงความยินดีต่อราชบัณฑิตที่ได้รับโปรดเกล้าฯ ใน พ.ศ. ๒๕๕๙,  ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑ และภาคีสมาชิกที่ได้รับแต่งตั้งในช่วงเวลาเดียวกัน และมอบเข็มเครื่องหมายราชบัณฑิต และเข็มเครื่องหมายภาคีสมาชิกด้วย

IMG_3385 IMG_3394 IMG_3395 IMG_3396 IMG_3420 IMG_3433 IMG_3438 IMG_3440 IMG_3528 IMG_3546 IMG_3560 IMG_3566 IMG_3571 IMG_3575 IMG_3596 IMG_3600 IMG_3618