95864 9586695860

วันนี้ (๒๗ เม.ย. ๖๑) เวลา ๙.๐๐ น. ณ ห้องไดมอนด์ ฮอลล์ ชั้น ๕ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ถนนพหลโยธิน จังหวัดปทุมธานี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ) ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืน โดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ และในเวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา ได้ร่วมเสวนาเรื่อง “การสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืน” ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานภาคีต่าง ๆ ภายใต้หน่วยงานในกำกับของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานราชบัณฑิตยสภาจะเน้นให้ความร่วมมือในการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่กองทุนหมู่บ้านและชุมชน ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมด้านภาษาซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย

95853 95854 95867