สรุปการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง สุโขทัยศึกษาและล้านนาศึกษา เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมการสัมมนาประมาณ ๑๓๐ คน ประกอบด้วยราชบัณฑิต ภาคีสมาชิก กรรมการวิชาการ ข้าราชการ นักวิชาการ และสื่อมวลชน สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้จัดสัมมนาครั้งนี้เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับสุโขทัยศึกษาและล้านนาศึกษา และศึกษาความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา อีกประการหนึ่งเพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร ราชบัณฑิต ประเภทวิชาประวัติศาสตร์ สาขาวิชาโบราณคดี ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญในวงวิชาการประวัติศาสตร์ โบราณคดี และวรรณกรรม ในคราวที่มีอายุครบ ๙๙ ปี ในวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
อ่านสรุปการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง สุโขทัยศึกษาและล้านนาศึกษา