ความรับผิดทางแพ่งของผู้นำเข้าเครื่องปรับจังหวะการเต้นของหัวใจและเครื่องกระตุกหัวใจ

ตามกฎหมายความรับผิดในผลิตภัณฑ์ของประเทศสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และประเทศไทย

ศาสตราจารย์ ดร. ศักดา ธนิตกุล

ภาคีสมาชิก ประเภทวิชานิติศาสตร์

สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง

วันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ความรับผิดทางแพ่งของผู้นำเข้าเครื่องปรับจังหวะการเต้นของหัวใจและเครื่องกระตุกหัวใจ ตามกฎหมายความรับผิดในผลิตภัณฑ์ของประเทศสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และประเทศไทย