สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดอบรมเสริมความรู้ด้านภาษาไทยแก่ครูภาษาไทย ประจำปี ๒๕๖๒ : ภาคเหนือ เพื่อให้ครูภาษาไทยที่เข้ารับการอบรมได้เสริมความรู้ แนวคิด และมุมมองทางด้านภาษาและนำไปใช้ให้ถูกต้องเหมาะสม ตลอดจนเป็นประโยชน์ในการเรียนการสอนต่อไป ในงานมีบรรยายเรื่อง “ภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่นกับการศึกษาภาษาและวรรณคดีไทย” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศานติ ภักดีคำ บรรยายเรื่อง “เป้าหมายและกลวิธีการสอนวรรณคดีไทย” โดย ศาสตราจารย์ ดร.ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต บรรยายเรื่อง “องค์ความรู้ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา” โดยนางสาวสุปัญญา ชมจินดา และบรรยายเรื่อง “ภาษาไทยเชิงวิเคราะห์เพื่อพัฒนาศักยภาพการสอนและการสื่อสาร” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชลธิชา บำรุงรักษ์
การอบรมฯ ครั้งนี้ จัดเมื่อวันที่ ๑๖-๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องนคราแกรนด์บอลรูม โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมืองฯ จังหวัดแพร่ โดยจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ ๓ แล้ว และได้รับความสนใจจากครูภาษาไทยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในภาคเหนือจำนวน ๒๐๐ คน เข้าร่วมการอบรมฯ ทั้งนี้ สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้นำองค์ความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยนั้นมาให้บริการสู่สังคมอย่างกว้างขวางและครอบคลุมยิ่งขึ้น อันจะทำให้สังคมไทยได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยที่มีความเที่ยงเป็นมาตรฐานเชื่อถือได้ ซึ่งจะพัฒนาไปสู่สังคมแห่งการศึกษาเรียนรู้ภาษาไทยอย่างมีคุณภาพตลอดชีวิต เป็นการส่งเสริมความรู้ในการใช้ภาษาไทยให้นำไปใช้ให้ถูกต้องเหมาะสม ตลอดจนเป็นประโยชน์ในการเรียนการสอนต่อไป
1

2

3

4

5

6

7

อบรมครู@แพร่_190128_0085

อบรมครู@แพร่_190128_0087

อบรมครู@แพร่_190128_0088

อบรมครู@แพร่_190128_0094

อบรมครู@แพร่_190128_0118

อบรมครู@แพร่_190128_0119

อบรมครู@แพร่_190128_0209

อบรมครู@แพร่_190128_0257

อบรมครู@แพร่_190128_0259

อบรมครู@แพร่_190128_0260

อบรมครู@แพร่_190128_0267

อบรมครู@แพร่_190128_0279

อบรมครู@แพร่_190128_0283

อบรมครู@แพร่_190128_0287

อบรมครู@แพร่_190128_0302

อบรมครู@แพร่_190128_0311

อบรมครู@แพร่_190128_0315

อบรมครู@แพร่_190128_0320

อบรมครู@แพร่_190128_0324

อบรมครู@แพร่_190128_0328

อบรมครู@แพร่_190128_0332

อบรมครู@แพร่_190128_0334

อบรมครู@แพร่_190128_0337

อบรมครู@แพร่_190128_0340

อบรมครู@แพร่_190128_0341

อบรมครู@แพร่_190128_0343