เมื่อวันพุธที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภามอบหมายให้นางสาวสุปัญญา ชมจินดา ผู้อำนวยการกองศิลปกรรม และโฆษกสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเสริมความรู้ด้านภาษาไทยแก่ครูภาษาไทย ภาคกลาง ณ ห้องแกรนด์บอลรูม แสนสุข โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ อำเภอเมืองฯ จังหวัดชลบุรี

การอบรมฯ ครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันพุธที่ ๒๗-วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูภาษาไทยที่เข้ารับการอบรมได้เสริมความรู้ แนวคิด และมุมมองทางด้านภาษาและนำไปใช้ให้ถูกต้องเหมาะสม ตลอดจนเป็นประโยชน์ในการเรียนการสอนต่อไป สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้นำองค์ความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยนั้นมาให้บริการสู่สังคมอย่างกว้างขวางและครอบคลุมยิ่งขึ้น อันจะทำให้สังคมไทยได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยที่มีความเที่ยงเป็นมาตรฐานเชื่อถือได้ ซึ่งจะพัฒนาไปสู่สังคมแห่งการศึกษาเรียนรู้ภาษาไทยอย่างมีคุณภาพตลอดชีวิต เป็นการส่งเสริมความรู้ในการใช้ภาษาไทยให้นำไปใช้ให้ถูกต้องเหมาะสม ตลอดจนเป็นประโยชน์ในการเรียนการสอนต่อไป

ในงานมีการบรรยายเรื่อง “องค์ความรู้ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา” โดย นางสาวสุปัญญา ชมจินดา เรื่อง “ภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่นกับการศึกษาภาษาและวรรณคดีไทย” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศานติ ภักดีคำ เรื่อง “เป้าหมายและกลวิธีการสอนวรรณคดีไทย” โดย ศาสตราจารย์ ดร.ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต และเรื่อง “ภาษาไทยเชิงวิเคราะห์เพื่อพัฒนาศักยภาพการสอนและการสื่อสาร” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชลธิชา บำรุงรักษ์ ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากครูภาษาไทยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในภาคกลางจำนวน ๒๐๐ คน เข้าร่วมการอบรมฯ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

IMG_5219

IMG_5220

IMG_5223

IMG_5231

IMG_5232

IMG_5245

IMG_5259

IMG_5286

IMG_5289

IMG_5311

IMG_5316

IMG_5327

IMG_5340

IMG_5352

IMG_5423

IMG_5430

IMG_5464