วันนี้ (๑๔ มี.ค. ๖๒) เวลา ๙.๐๐ น. ณ ห้องอมรินทร์ โรงแรมเอส. ดี. อเวนิว กรุงเทพมหานคร นายนิพนธ์ ทรายเพชร อุปนายกราชบัณฑิตยสภา คนที่ ๑ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ภาษาไทย ภาษาถิ่น : วันเวลา ภาษา จารึก” ที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดขึ้น เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับภาษา ภาษาถิ่น ในจารึก วรรณกรรม ตำรา หนังสือ เอกสารด้านภาษาและวรรณกรรมไทยถิ่นสู่สาธารณชน และเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และรับรู้ถึงความสำคัญของภาษาและวรรณกรรมไทยถิ่นอันเป็นพื้นฐานสำคัญของสังคมและวัฒนธรรมไทย และในโอกาสที่ ศ. ดร.ประเสริฐ ณ นคร ราชบัณฑิต ประเภทวิชาประวัติศาสตร์ สาขาวิชาโบราณคดี บุคคลสำคัญผู้มีคุณูปการแก่วงวิชาการประวัติศาสตร์ โบราณคดี จารึก ภาษาและวรรณกรรม จะมีอายุ ๑๐๐ ปี ในวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจึงได้นำผลงานอันทรงคุณค่าในด้านดังกล่าวของท่านนำมาเผยแพร่ในการสัมมนาครั้งนี้ด้วย
 
ก่อนการอภิปรายมีการมอบของที่ระลึกแด่ ศ. ดร.ประเสริฐ ณ นคร ในการนี้ ศ. ดร.ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต ภาคีสมาชิก สำนักศิลปกรรม ได้อ่านโคลง และนายศราวุธ เตมีศักดิ์ ได้อื่อกะโลง พร้อมกับการสีสะล้อ โดย ว่าที่ ร.ต. รัฐสินธุ์ ชมสูง เพื่ออวยพรแด่ท่านด้วย และเวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. เป็นการอภิปรายเรื่อง “ความสำคัญของภาษาและวรรณกรรมไท-ถิ่น” วิทยากรประกอบด้วย ศ. ดร.ประคอง นิมมานเหมินท์ ราชบัณฑิต สำนักศิลปกรรม รศ. ดร.นววรรณ พันธุเมธา ราชบัณฑิต สำนักศิลปกรรม รศ.เรณู วิชาศิลป์ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและวรรณกรรมไท และ รศ. ดร.ศานติ ภักดีคำ ภาคีสมาชิก สำนักศิลปกรรม เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย
 
เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. เป็นการอภิปรายเรื่อง “การอ่านจารึกกับโหราศาสตร์และการคำนวณ” วิทยากรประกอบด้วย รศ.กรรณิการ์ วิมลเกษม ภาคีสมาชิก สำนักศิลปกรรม ดร.ยุทธพร นาคสุข อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล นายวรพล ไม้สน รองเลขาธิการและกรรมการวิชาการ สมาคมดาราศาสตร์ไทย และ ผศ. ดร.วรวรรธน์ ศรียาภัย อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย ทั้งนี้ มีราชบัณฑิต ภาคีสมาชิก กรรมการวิชาการ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ตลอดจนสื่อมวลชนและผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาเป็นจำนวนมาก
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 IMG_6017 IMG_6019 IMG_6020 IMG_6021 IMG_6029 IMG_6035 IMG_6084 IMG_6086 IMG_6090 IMG_6091 IMG_6092 IMG_6110 IMG_6111 IMG_6112