สำนักงานราชบัณฑิตยสภา โดยสำนักศิลปกรรม ขอเชิญผู้สนใจร่วมการสัมมนาวิชาการในโครงการจัดปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร : สำนักศิลปกรรม เรื่อง ศิลปะกับชีวิตในสังคมไทย ๔.๐ ในวันศุกร์ที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องแกรนด์บอลรูมแสนสุข โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ อำเภอเมืองฯ จังหวัดชลบุรี

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบตอบรับเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ โครงการราชบัณฑิตสัญจร ๒๕๖๒ พร้อมกำหนดการ จ.ชลบุรี
และกรุณาตอบกลับภายในวันอังคารที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๘๕
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวกระลำภักษ์ แพรกทอง และนางสาวศยามล แสงมณี โทร ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐ ต่อ ๓๐๑๕, ๒๐๔๕