สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้จัดประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๒ ในหัวข้อ “กาลเทศะตามนัยพระพุทธศาสนา” เพื่อขอรับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสำนวนที่ได้รับพระราชทานรางวัลที่ ๑ จะจัดพิมพ์เป็นหนังสือสำหรับพระราชทานในพระราชพิธีวิสาขบูชา ในปีนี้มีผู้ส่งผลงานที่ดำเนินการถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดในแจ้งความ รวม ๔ ราย สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจความถูกต้องด้านหลักธรรม ด้านภาษาไทย และด้านวิชาการอื่น ๆ ประกอบด้วย พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช) ราชบัณฑิต รองศาสตราจารย์โชษิตา มณีใส ภาคีสมาชิก ศาสตราจารย์ ดร.ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต ภาคีสมาชิก และศาสตราจารย์ ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ ภาคีสมาชิก และได้นำผลการตรวจพิจารณากราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทเพื่อขอรับพระราชทานพระราชวินิจฉัย ซึ่งมีพระราชวินิจฉัย ดังนี้
รางวัลที่ ๑ ได้แก่ สำนวนของนายพิเศษ สอาดเย็น ได้รับพระราชทานเงินรางวัลจำนวน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
รางวัลที่ ๒ ได้แก่ สำนวนของนายธนภัทร ปัญญาธีระ ได้รับพระราชทานเงินรางวัลจำนวน ๓,๐๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน)
รางวัลที่ ๓ ได้แก่ สำนวนของนางสาวรติธรณ ใจห้าว ได้รับพระราชทานเงินรางวัลจำนวน ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน)
โดยกำหนดพระราชทานรางวัลในวันศุกร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๓๐ น. ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ภายหลังการตั้งเปรียญ