สำนักงานราชบัณฑิตยสภา โดยคณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการวันสหวิทยาการ ครั้งที่ ๙ เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้วยแนวทางสหวิทยาการไปสู่การปฏิบัติ ในวันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดโครงการประชุมวิชาการวันสหวิทยาการ ครั้งที่ ๙ และกำหนดการ
ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมวิชาการวันสหวิทยาการ ครั้งที่ ๙ เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้วยแนวทางสหวิทยาการไปสู่การปฏิบัติ และกรุณาตอบกลับภายในวันจันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ทางโทรสารหมายเลข ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๘๕ หรืออีเมล bee_tanida@hotmail.com สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางธนิดา สุขจรนิ โทร ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐ ต่อ ๓๐๐๒

โครงการประชุมวิชาการวันสหวิทยาการ ครั้งที่ ๙ เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้วยแนวทางสหวิทยาการไปสู่การปฏิบัติ

กำหนดการประชุมวิชาการวันสหวิทยาการ ครั้งที่ ๙ เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้วยแนวทางสหวิทยาการไปสู่การปฏิบัติ

แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการ