เมื่อวันพุธที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ๊นเซสหลานหลวง กรุงเทพมหานคร สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ทิศทางและการดำเนินงานของราชบัณฑิตยสภา” โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมฯ และแสดงปาฐกถาพิเศษเรื่อง “บทบาทของราชบัณฑิตยสภากับยุทธศาสตร์ชาติ” และมี ศ. นพ.สุรพล อิสรไกรศีล นายกราชบัณฑิตยสภา กล่าวรายงานและบรรยายเรื่อง “ทิศทางและการดำเนินงานของราชบัณฑิตยสภา”
วัตถุประสงค์ของการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ราชบัณฑิต และภาคีสมาชิก จาก ๓ สำนัก รวมทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และความคิดเห็นร่วมกันในการกำหนดทิศทางและการดำเนินงานของราชบัณฑิตยสภา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการนำไปจัดทำแผนการปฏิบัติงานด้านวิชาการตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อองค์กรในอนาคตต่อไป ซึ่งนอกจากการบรรยายข้างต้นแล้ว มีการแบ่งเป็นกลุ่มย่อย ๓ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง กลุ่มสำนักวิทยาศาสตร์ และกลุ่มสำนักศิลปกรรม เพื่อประชุมเชิงปฏิบัติการ หารือและร่วมกันพิจารณาในการกำหนดทิศทางและการดำเนินงานของราชบัณฑิตยสภาให้สอดคล้องและตรงตามวิสัยทัศน์ พันธกิจของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา และตอบสนองความต้องการของประชาชน พร้อมทั้งมีการรายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการของกลุ่มย่อยในที่ประชุมด้วย
IMG_7844

IMG_7865

IMG_7879

IMG_7881

IMG_7884

IMG_7900

IMG_7908

IMG_7954

IMG_7958

IMG_7977

IMG_8005

IMG_8028

IMG_8035