เมื่อวันพุธที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. สำนักงานราชบัณฑิตยสภา โดยกลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) จัดโครงการสร้างจิตสำนึกในการป้องกันการทุจริต โดยเลขาธิการราชบัณฑิตยสภามอบหมายให้นางสาวอารี พลดี รักษาราชการแทนเลขานุการกรม หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาเดินทางไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต้านโกง และฟังการบรรยายเรื่อง การสร้างจิตสำนึกในการป้องกันการทุจริต เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในการป้องกันการทุจริต ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานราชบัณฑิตยสภามีทัศนคติและค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่นิ่งเฉยต่อการทุจริต
1 (1)

1 (2)

1 (3)

1 (4)

1 (5)

1 (6)

1 (7)

1 (8)

1 (9)

1 (10)

1 (11)