เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สังคมคนไทยสูงอายุ ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ ข้าวสาร เวียงใต้ โดยมี ศาสตราจารย์ นพ.สุรพล อิสรไกรศีล นายกราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานเปิดการประชุม ทั้งนี้ การประชุมฯ ดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ราชบัณฑิตและภาคีสมาชิกทุกสำนักได้แลกเปลี่ยนและระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนรองรับการที่ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและนำเสนอต่อรัฐบาลตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๕๘ และเพื่อผลักดันให้องค์กรภาครัฐและหน่วยงานต่าง ๆ ได้ตระหนักและเตรียมความพร้อมในการรองรับการที่ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ตลอดจนพิจารณาถึงวิธีการบูรณาการนโยบายของรัฐและภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เกิดผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนมากขึ้น

โดยช่วงเช้าเป็นการอภิปรายการเสนอแนวคิด เรื่อง “การสร้างระบบ กลไก รองรับสังคมคนไทยอายุยืน” วิทยากร คือ รองศาสตราจารย์ ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง ประธานคณะกรรมการปฏิรูประบบรองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัย สภาปฏิรูปแห่งชาติ ๒๕๕๘ และ ศาสตราจารย์ ดร.วิพรรณ ประจวบเหมาะ คณบดีวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ช่วงบ่ายเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างระบบรองรับสังคมคนไทยอายุยืน ๔ มิติ แบ่งเป็นมิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสภาพแวดล้อม มิติด้านสุขภาพ และมิติด้านชุมชนสังคม โดยผลจากการประชุมฯ ครั้งนี้ จะนำไปจัดทำแผนรองรับเตรียมความพร้อมการที่ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่บูรณาการร่วมกันระหว่างองค์กรภาครัฐและหน่วยงานต่าง ๆ และนำเสนอรัฐบาลนำไปพัฒนาและกำหนดวิธีการบูรณาการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมที่จะช่วยพัฒนาประเทศชาติต่อไป

IMG_9724

IMG_9750

IMG_9752

IMG_9754

IMG_9755

IMG_9766

IMG_9769

IMG_9779

IMG_9800

IMG_9811

IMG_9814

IMG_9824

IMG_9836

IMG_9935

IMG_9950

IMG_9961

IMG_9966