วันนี้ (๒๔ ก.ค. ๖๒) เวลา ๙.๔๙ น. นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานอ่านคำกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และนำผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภากล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โถงชั้น ๑ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ตามคำถวายสัตย์ปฏิญาณ ดังนี้

“ข้าพระพุทธเจ้า …(ออกนามของผู้กล่าว แต่ละบุคคล)…
ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า
จะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน
มีความซื่อสัตย์สุจริต เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท
มุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติและประชาชน
สร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดิน และดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนา
ตามแนวทางในพระบรมราโชวาท ตลอดไป”
IMG_0046

IMG_0054

IMG_0056

IMG_0058

IMG_0060

IMG_0061

IMG_0063

IMG_0070

IMG_0094