เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ภายใต้หัวข้อ “ภาษาไทยในกระแส ๔.๐” ณ ห้องแคทลียา โรงแรมรามาการ์เด้นส์  กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุรพล  อิสรไกรศีล นายกราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธีเปิดงานพร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ชนะการประกวดเล่าเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นด้านอาหาร หัวข้อ “ของกินถิ่นบ้านฉัน” ในงานมีการเสวนาทางวิชาการหัวข้อ “ภาษาไทยในกระแส ๔.๐”  โดย ดร.นิตยา  กาญจนะวรรณ ราชบัณฑิต ประเภทวิชาวรรณศิลป์ สาขาวิชาภาษาไทย  และนายสุผจญ  กลิ่นสุวรรณ พิธีกรรายการ English Breakfast เป็นผู้เสวนา และมี ผศ.ดังกมล  ณ ป้อมเพชร รองคณบดีคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ดำเนินการเสวนา ทั้งนี้ มีนักวิชาการและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ ยังมีการถ่ายทอดสดทั้งภาพและเสียงการจัดงาน ผ่านทางเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งออกอากาศถ่ายทอดสัญญาณในระบบ เอ.เอ็ม. สเตอริโอทั่วทั้ง ๔ ภูมิภาค ได้แก่ ภาคกลาง ทางสถานีวิทยุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ความถี่ ๑๑๐๗ กิโลเฮิรตซ์, ภาคเหนือ ทางสถานีวิทยุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชียงใหม่ ความถี่ ๖๑๒ กิโลเฮิรตซ์,  ภาคอีสาน ทางสถานีวิทยุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอนแก่น ความถี่ ๑๓๑๔ กิโลเฮิรตซ์  และภาคใต้ ทางสถานีวิทยุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สงขลา ความถี่ ๑๒๖๙ กิโลเฮิรตซ์  และยังสามารถรับชมและรับฟังการถ่ายทอดสดทั้งภาพและเสียงผ่านทาง Mobile Application ในระบบ Android ระบบ iOS และผ่านทาง Facebook Live โดยพิมพ์ค้นหาคำว่า “สถานีวิทยุ ม.ก.” หรือดูผ่าน Youtube Live โดยพิมพ์ค้นหาคำว่า “KU RADIO THAILAND”  ซึ่งสามารถรับชมย้อนหลังได้เช่นกัน

วันภาษาไทย_๑๙๐๘๐๒_0001 วันภาษาไทย_๑๙๐๘๐๒_0002 วันภาษาไทย_๑๙๐๘๐๒_0003 วันภาษาไทย_๑๙๐๘๐๒_0004 วันภาษาไทย_๑๙๐๘๐๒_0006 วันภาษาไทย_๑๙๐๘๐๒_0007 วันภาษาไทย_๑๙๐๘๐๒_0008 วันภาษาไทย_๑๙๐๘๐๒_0009 วันภาษาไทย_๑๙๐๘๐๒_0010 วันภาษาไทย_๑๙๐๘๐๒_0011 วันภาษาไทย_๑๙๐๘๐๒_0012 วันภาษาไทย_๑๙๐๘๐๒_0013 วันภาษาไทย_๑๙๐๘๐๒_0014 วันภาษาไทย_๑๙๐๘๐๒_0015 วันภาษาไทย_๑๙๐๘๐๒_0016 วันภาษาไทย_๑๙๐๘๐๒_0017 วันภาษาไทย_๑๙๐๘๐๒_0018 วันภาษาไทย_๑๙๐๘๐๒_0019 วันภาษาไทย_๑๙๐๘๐๒_0020 วันภาษาไทย_๑๙๐๘๐๒_0021 วันภาษาไทย_๑๙๐๘๐๒_0022 วันภาษาไทย_๑๙๐๘๐๒_0023 วันภาษาไทย_๑๙๐๘๐๒_0024 วันภาษาไทย_๑๙๐๘๐๒_0025 วันภาษาไทย_๑๙๐๘๐๒_0026 วันภาษาไทย_๑๙๐๘๐๒_0027 วันภาษาไทย_๑๙๐๘๐๒_0028 วันภาษาไทย_๑๙๐๘๐๒_0029 วันภาษาไทย_๑๙๐๘๐๒_0030 วันภาษาไทย_๑๙๐๘๐๒_0031 วันภาษาไทย_๑๙๐๘๐๒_0032 วันภาษาไทย_๑๙๐๘๐๒_0033 วันภาษาไทย_๑๙๐๘๐๒_0034 วันภาษาไทย_๑๙๐๘๐๒_0035 วันภาษาไทย_๑๙๐๘๐๒_0036