วันพุธที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดโครงการให้ความรู้เรื่องการพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ไปสู่มาตรฐานสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-publication) และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการและแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ ข้าวสาร เวียงใต้  โดยมี ศาสตราจารย์ นพ.สุรพล  อิสรไกรศีล  นายกราชบัณฑิตยสภา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ช่วงเช้ามีการอภิปรายเรื่อง “การพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ไปสู่มาตรฐานสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-publication)” โดยวิทยากร คือ นายสัญญา  บัณฑิตลักษณะ และนายพงศ์ธีระ  พัฒนพีระเดช  ดำเนินรายการโดย นายปิยะพงษ์  โพธิ์เย็น ส่วนช่วงบ่ายมีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการและแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

1 ประชุมแผน_๑๙๐๘๐๒_0003 ประชุมแผน_๑๙๐๘๐๒_0004 ประชุมแผน_๑๙๐๘๐๒_0005 ประชุมแผน_๑๙๐๘๐๒_0006 ประชุมแผน_๑๙๐๘๐๒_0007 ประชุมแผน_๑๙๐๘๐๒_0008 ประชุมแผน_๑๙๐๘๐๒_0009 ประชุมแผน_๑๙๐๘๐๒_0011 ประชุมแผน_๑๙๐๘๐๒_0012 ประชุมแผน_๑๙๐๘๐๒_0013 ประชุมแผน_๑๙๐๘๐๒_0014 ประชุมแผน_๑๙๐๘๐๒_0015 ประชุมแผน_๑๙๐๘๐๒_0016 ประชุมแผน_๑๙๐๘๐๒_0017 ประชุมแผน_๑๙๐๘๐๒_0018 ประชุมแผน_๑๙๐๘๐๒_0019 ประชุมแผน_๑๙๐๘๐๒_0020 ประชุมแผน_๑๙๐๘๐๒_0021 ประชุมแผน_๑๙๐๘๐๒_0022 ประชุมแผน_๑๙๐๘๐๒_0024