สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สพธอ. ขอเชิญชวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตทุกท่านร่วมตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี ๒๕๖๒ เพื่อให้ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำข้อมูลไปใช้ในการกำหนดนโยบาย โดยทำแบบสำรวจได้ที่ https://www.etda.or.th/iub/ ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ internetuserbehavior@etda.or.th

Template_Size_internet_userBahavior2019_A4