เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  นางสาวอารี  พลดี  นักวรรณศิลป์ชำนาญการพิเศษ  รักษาราชการแทนเลขานุการกรม ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการราชบัณฑิตยสภาให้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ณ สวนสันติชัยปราการ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ซึ่งสำนักนายกรัฐมนตรีจัดขึ้นเพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กับเนื่องในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

260034 260035 260036 260037 260038 260039 260040