เมื่อวันเสาร์ที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.รื่นฤทัย  สัจจพันธุ์  กรรมการในการคัดเลือกผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น เป็นประธานเปิดงานฯ ซึ่งมีนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๕-๖ จากโรงเรียนทั่วประเทศ กว่า ๒๐๐ คน สมัครเข้าร่วมการแข่งขันฯ  การแข่งขันฯ แบ่งเป็น ๔ รอบ คือ รอบที่ ๑ ตอบคำถามความรู้ด้านวรรณคดีไทย รอบที่ ๒ การเขียนตามคำบอก  รอบที่ ๓ การอ่านออกเสียง และรอบที่ ๔ การฟังเพื่อจับใจความและเขียนย่อความ

ผลการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยสำหรับเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๒ มีดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ด.ญ.รินรดา แสงสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร

รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ ด.ญ.ภัทรียา ศรีทิพย์สุโข โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

รองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ ด.ญ.พิชชาพร พลับสกุล โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี

รางวัลชมเชย ๑๐ รางวัล ได้แก่ ด.ญ.แพรววนิต ปักษี โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ, ด.ช.จิตติเจต เรืองจรูญ โรงเรียนวัดบางเตย, ด.ญ.พิมพ์พันดาว พุทธรักษ์ขิต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, ด.ญ.พรนิภา ธีรไกรศรี โรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิต, ด.ญ.ญีนาน แจกอม๊ะ โรงเรียนอิสลามสันติชน, ด.ญ.นัยน์ภัค สุทธิพานิช โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์, ด.ญ.ทักษพร วรินทร์ โรงเรียนราชินี, ด.ญ.จีรภัทร์ วีระกุล โรงเรียนชลประทานวิทยา, ด.ญ.ชุติกาญจน์ ศรีหิรัญรัศมี โรงเรียนลาซาล และ ด.ญ.สุทธดา อินทรวงศ์ โรงเรียนวัดคูยาง

IMG_3126IMG_2855 IMG_2874 IMG_2876 IMG_2891 IMG_2944 IMG_2947 IMG_2948 IMG_2951 IMG_2973 IMG_2974 IMG_2977 IMG_2990 IMG_2995 IMG_2996 IMG_3005 IMG_3011 IMG_3017 IMG_3018 IMG_3020 IMG_3025 IMG_3039 IMG_3040