ความสุขอย่างยั่งยืนของครอบครัวไทยยุคดิจิทัล
รศ. ดร.ประจักษ์ ปฏิทัศน์
ภาคีสมาชิก สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง
ประเภทวิชาจิตวิทยา สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
กรรมการในคณะกรรมการศึกษาและพัฒนาความรู้ทางจิตวิทยาและสังคม

ความสุขอย่างยั่งยืนของครอบครัวไทยยุคดิจิทัล