IMG_6185 IMG_6190 IMG_6193 IMG_6198 IMG_6232 IMG_6305 IMG_6314 IMG_6321 IMG_6738 IMG_6754 IMG_6758 IMG_6806 IMG_6816 IMG_6827 IMG_6833 IMG_6926

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓-วันเสาร์ที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดโครงการสร้างการรับรู้และความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา และการศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานราชบัณฑิตยสภามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และเพื่อให้บุคลากรของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ เป็นแนวทางในการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการนี้ นางดวงตา  ตันโช เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา ได้ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยยึดหลักตามหลักธรรมาภิบาล อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมรับผิดและแก้ไขเมื่อเกิดความผิดพลาด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สังคมว่า การขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา จะเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและตามหลักธรรมาภิบาล

กิจกรรมวันแรก จัดที่ห้องประชุมชลธี ๑ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท ช่วงเช้าเป็นการบรรยาย เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  โดย นางดวงกมล เจริญรุกข์ วงษ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา ช่วงบ่ายเป็นการชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา และช่วงค่ำเป็นการแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมสัมพันธ์ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน การสานสัมพันธ์ในองค์กร และการทำงานเป็นทีม

กิจกรรมวันที่สอง ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เดินทางไปศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ณ สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีการแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมการทำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ (ยาดมสมุนไพร)  กิจกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเป็นอาหาร และกิจกรรมการทำของใช้ในครัวเรือน (น้ำยาอเนกประสงค์)