ผลการประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๓

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้จัดประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๓ ในหัวข้อ “พุทธัง สรณัง คัจฉามิ” เพื่อขอรับพระราชทานรางวัลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสำนวนที่ได้รับพระราชทานรางวัลที่ ๑ จะจัดพิมพ์เป็นหนังสือสำหรับพระราชทานในวันวิสาขบูชา

ในปีนี้มีผู้ส่งผลงานที่ดำเนินการถูกต้องครบถ้วนตามข้อกำหนดในแจ้งความ รวม ๔ ราย สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจความถูกต้องด้านหลักธรรม ด้านภาษาไทย และด้านวิชาการอื่น ๆ ประกอบด้วย พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช) ราชบัณฑิต รองศาสตราจารย์โชษิตา มณีใส ภาคีสมาชิก ศาสตราจารย์ ดร.ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต ภาคีสมาชิก และศาสตราจารย์ ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ ภาคีสมาชิก และได้นำผลการพิจารณากราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท เพื่อขอรับพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัย ซึ่งมีพระบรมราชวินิจฉัย ดังนี้

รางวัลที่ ๑ ได้แก่ สำนวนของนางสาวขนิษฐา วชิราพรพฤฒ ได้รับพระราชทานเงินรางวัล จำนวน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

รางวัลที่ ๒ ได้แก่ สำนวนของนายจักรกฤษณ์ มณีวรรณ์ ได้รับพระราชทานเงินรางวัล จำนวน ๓,๐๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน)

รางวัลที่ ๓ ได้แก่ สำนวนของนายฉมณ์คิด แผนสมบูรณ์ ได้รับพระราชทานเงินรางวัล จำนวน ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน)