ตามที่พระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๒ ตอนที่ ๑๐ ก วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นั้น ชื่อของหน่วยงานได้มีการเปลี่ยนแปลงตามมาตรา ๔ ของ พระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้

“ราชบัณฑิตยสถาน” เปลี่ยนเป็น “สํานักงานราชบัณฑิตยสภา”
“สภาราชบัณฑิต” เปลี่ยนเป็น “ราชบัณฑิตยสภา”

รายละเอียดพระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามไฟล์แนบ
http://www.royin.go.th/upload/193/FileUpload/3083_4300.PDF