ราชบัณฑิตยสถานจัดประชุมทางวิชาการเพื่อฟังความคิดเห็นเรื่องนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ภาษาแห่งชาติ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของนักวิชาการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน สื่อมวลชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดจนประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ภาษาแห่งชาตินโยบายภาษาไทยสำหรับนักเรียนไทยและคนไทย รวมทั้งภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติในฐานะภาษาต่างประเทศนโยบายภาษาเศรษฐกิจ ภาษาเพื่อนบ้าน และภาษาการงานอาชีพ นโยบายภาษาสำหรับการแปล ล่ามแปล และล่ามภาษามือ และนโยบายภาษาสำหรับผู้พิการทางสายตาและผู้พิการทางการได้ยินสำหรับนำไปใช้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายภาษาแห่งชาติให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ราชบัณฑิตยสถานดำเนินการเกี่ยวกับจัดทำนโยบายภาษาแห่งชาติซึ่งเป็นนโยบายที่ใช้ในการกำหนดแนวทางในการศึกษาภาษาต่าง ๆ ที่มีใช้อยู่ภายในประเทศและภาษาต่าง ๆ ที่ใช้ในการติดต่อกับต่างประเทศตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยจัดการประชุมทางวิชาการทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติหลายครั้งเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดในหมู่นักวิชาการและประชาชนผู้สนใจ โดยปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ราชบัณฑิตยสถานได้จัดรับฟังความคิดเห็นนโยบายภาษา ๒ กลุ่มนโยบาย ได้แก่ นโยบายภาษาท้องถิ่นทั้งภาษาตระกูลไทและภาษาตระกูลอื่น ๆ และนโยบายภาษาสำหรับผู้ที่เข้ามาแสวงหางานทำในประเทศไทย

ส่วนในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ นี้ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นนโยบายภาษาอีก ๔ กลุ่มนโยบาย เมื่อวันที่ ๒๓-๒๔ พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ได้แก่ นโยบายภาษาไทยสำหรับนักเรียนไทยและคนไทย รวมทั้งภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติในฐานะภาษาต่างประเทศ นโยบายภาษาเศรษฐกิจ ภาษาเพื่อนบ้าน และภาษาการงานอาชีพ และระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ ธันวาคม นี้ จัดประชุมฯ อีกครั้งเพื่อรับฟังความคิดเห็นและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับนโยบายภาษาสำหรับการแปล ล่ามแปล และล่ามภาษามือ และนโยบายภาษาสำหรับผู้พิการทางสายตาและผู้พิการทางการได้ยิน โดยมี ศ. ดร.อุดม วโรตม์สิกขดิตถ์อุปนายกราชบัณฑิตยสถาน เป็นประธานเปิดงาน

 กิจกรรมในงานมีดังนี้ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นการรับฟังความคิดเห็นนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ภาษาแห่งชาติ : นโยบายภาษาสำหรับการแปล การทำงานล่าม และล่ามภาษามือมีการเสวนาเรื่อง