ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ราชบัณฑิตยสถาน ได้พิจารณาคัดเลือกนักแสดงละครโทรทัศน์และผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๗ และจัดแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๗ เสร็จสิ้นแล้ว มีนักแสดงละครโทรทัศน์ ผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ สถานีวิทยุโทรทัศน์หรือผู้ผลิตละครโทรทัศน์และผลิตรายการโทรทัศน์ นักเรียน และโรงเรียนที่ได้รับรางวัล ตามเอกสารแนบ