การแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน ประจำปี ๒๕๕๗ ของราชบัณฑิตยสถาน ซึ่งจัดแข่งขันฯ ณ ราชบัณฑิตยสถาน สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพฯ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา โดยมีเยาวชนซึ่งเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ ๕-๖ จากโรงเรียนทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขันฯ ทั้งนี้ มี คุณหญิงกุลทรัพย์  เกษแม่นกิจ ราชบัณฑิต ประธานคณะกรรมการคัดเลือกผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น เป็นประธานเปิดงาน

ผลการแข่งขันฯ มีดังนี้
รางวัลชนะเลิศ
ด.ช.สหรัธ  ปานผา โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑
ด.ญ.หทัยภัทร  อิสริยอนันต์  โรงเรียนอนุบาลสุธีธร จังหวัดนครปฐม
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒
ด.ญ.สิริกัลยา  แข็งขัน โรงเรียนวัดสลักเพชร จังหวัดตราด

ส่วนนักเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชย มีดังนี้
ด.ญ.ปิ่นมนัส  เกตุปั้น โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
ด.ญ.ปรียากรณ์  บางโม โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว
ด.ญ.รสิตา  สิทธิเดชากุล โรงเรียนบ้านนาทวี
ด.ญ.ภัทราภา  สุเลิศ โรงเรียนนรรัตน์รังสฤษดิ์
ด.ญ.ธนัชชา ทวีทรัพย์ไพศาล โรงเรียนพิพัฒนา
ด.ญ.ณัฐวิภา  แขนสันเทียะ  โรงเรียนคลองบางน้ำจืด
ด.ญ.นิธิชา  แสงประจักษ์  โรงเรียนทีโอเอวิทยา
ด.ญ.ชาลิสา  นาคประกอบ โรงเรียนราชินีบน
ด.ญ.วัลลี  สมประสงค์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) และ
ด.ญ.นันท์นภัส  ไม้ดัด โรงเรียนลาซาล

ทั้งนี้ นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะได้รางวัลราชบัณฑิตยสถานสรรเสริญ พร้อมเงินทุนการศึกษา จำนวน ๑๒๐๐๐ บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จะได้รางวัลราชบัณฑิตยสถานสรรเสริญ พร้อมเงินทุนการศึกษา จำนวน ๑๐๐๐๐ บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ รางวัลราชบัณฑิตยสถานสรรเสริญ พร้อมเงินทุนการศึกษา จำนวน  ๘๐๐๐ บาท และรางวัลชมเชย จะได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินทุนการศึกษารางวัลละ ๓๐๐๐ บาท

ภาพประกอบตามไฟล์แนบ

ดาวน์โหลดไฟล์: แข่งขันเด็ก 57