วันนี้ (๓ ธ.ค. ๕๗) เวลา ๙.๐๕ น. ราชบัณฑิตยสถานจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณโถงชั้น ๑ ราชบัณฑิตยสถาน สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพฯ  โดยมี นายพงษ์ศักดิ์  ศิริวงษ์ รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน เป็นประธานฯ นำผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ราชบัณฑิตยสถาน กล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณ พิธีดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี นับตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็นต้นมา เพื่อให้ข้าราชการทุกคนมีจิตสำนึก ทัศนคติและพฤติกรรมในการทำงาน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน  สังคม และประเทศชาติ  โดยกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณที่จะประพฤติปฏิบัติและมุ่งมั่นรักษาคุณงามความดี ตามพระบรมราโชวาทที่พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน และร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงครองแผ่นดินโดยธรรมตลอดมา รวมถึงปลูกฝังอุดมการณ์เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในกลุ่มผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ.

รายละเอียดตามไฟล์แนบ