รับสมัครคัดเลือกบุคลากรราชบัณฑิตยสถานเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ จำนวน ๒ ทุน ดังนี้

๑. สาขาวิชา Intercultural Communication หรือ Crosscultural Communication จำนวน ๑ ทุน

๒. สาขาวิชา Linguistics หรือ Applied Linguistics จำนวน ๑ ทุน

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ดาวน์โหลดไฟล์: รับสมัครทุนรัฐบาล
ดาวน์โหลดไฟล์: ใบสมัครทุน ปี 58