เมื่อวันที่ ๒๔-๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ราชบัณฑิตยสถานจัดประชุมทางวิชาการเพื่อฟังความคิดเห็นเรื่องนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ภาษาแห่งชาติ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ โดยเป็นอีกงานหนึ่งที่ราชบัณฑิตยสถานได้ดำเนินการเกี่ยวกับจัดทำนโยบายภาษาแห่งชาติซึ่งเป็นนโยบายที่ใช้ในการกำหนดแนวทางในการศึกษาภาษาต่าง ๆ ที่มีใช้อยู่ภายในประเทศและภาษาต่าง ๆ ที่ใช้ในการติดต่อกับต่างประเทศตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยจัดการประชุมทางวิชาการทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติหลายครั้งเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดในหมู่นักวิชาการและประชาชนผู้สนใจ และในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ราชบัณฑิตยสถานได้จัดรับฟังความคิดเห็นนโยบายภาษา ๒ กลุ่มนโยบาย ได้แก่ นโยบายภาษาท้องถิ่นทั้งภาษาตระกูลไทและภาษาตระกูลอื่น ๆ และนโยบายภาษาสำหรับผู้ที่เข้ามาแสวงหางานทำในประเทศไทย ส่วนในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ นี้ จัดขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นนโยบายภาษาอีก ๔ กลุ่มนโยบาย ได้แก่ นโยบายภาษาไทยสำหรับนักเรียนไทยและคนไทย รวมทั้งภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติในฐานะภาษาต่างประเทศ นโยบายภาษาเศรษฐกิจ ภาษาเพื่อนบ้าน และภาษาการงานอาชีพ นโยบายภาษาสำหรับการแปล ล่ามแปล และล่ามภาษามือ และนโยบายภาษาสำหรับผู้พิการทางสายตาและผู้พิการทางการได้ยิน โดยมี ศ. ดร.อุดม วโรตม์สิกขดิตถ์ อุปนายกราชบัณฑิตยสถาน เป็นประธานเปิดงาน 

กิจกรรมในงานวันแรกมีการเสวนา เรื่อง

ดาวน์โหลดไฟล์: นโยบายภาษา24-25พ