ราชบัณฑิตยสถานจัดการประชุมวิชาการราชบัณฑิตสัญจร สำนักวิทยาศาสตร์ เรื่อง การสัมมนาเพื่อสืบสานภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรไทยกับปราชญ์ท้องถิ่น ครั้งที่ ๔ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการใช้สมุนไพรไทยในภาคตะวันตกกับปราชญ์ท้องถิ่น และเพื่อรวบรวมองค์ความรู้ที่ได้จากการสัมมนามาจัดทำเป็นหนังสือภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรไทยของปราชญ์ท้องถิ่นภาคตะวันตก รวมถึงเผยแพร่ภูมิปัญญาด้านการใช้สมุนไพรไทยของปราชญ์ท้องถิ่นภาคตะวันตก

เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐-๑๗.๐๐ น. ณ ห้องภีมวนา ๑ โรงแรมรอยัล ริเวอร์แคว รีสอร์ท แอนด์ สปา ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สันทัด  โรจนสุนทร นายกราชบัณฑิตยสถาน เป็นประธานเปิดการสัมมนา

ในงานมีการแสดงปาฐกถา เรื่อง