เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ราชบัณฑิตยสถานได้จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ภาษาไทยทางวิทยุกระจายเสียงเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๗ ในหัวข้อ “เด็กไทยรักภาษาไทย” ขึ้น ณ ราชบัณฑิตยสถาน สนามเสือป่า ซึ่งจัดเป็นปีแรก

          การดำเนินการจัดกิจกรรมประกอบด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภาษาไทยและภาษาต่าง ๆ ในอาเซียน การแสดงเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยและอาเซียน ส่งเสริมให้ความรู้ในการใช้ทักษะต่าง ๆ ในรูปแบบเกมส์ การประดิษฐ์สิ่งของ และการตอบปัญหาภาษาไทยเพื่อชิงรางวัล ทั้งนี้ ได้ทำการถ่ายทอดสดการจัดกิจกรรมดังกล่าวทางสถานีวิทยุ อันจะช่วยให้เยาวชนทั่วประเทศเกิดความรู้ ความเข้าใจในการใช้ภาษาไทยและภาษาเพื่อนบ้านที่ถูกต้อง ซึ่งจะเป็นการปลูกฝังเยาวชนให้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทยและมีความรู้ความเข้าใจในภาษาและวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านของไทยด้วย.

คลิกที่ภาพเพื่อปรับขนาด