ตามที่ราชบัณฑิตยสถานได้เลื่อนวันแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน ประจำพุทธศักราช ๒๕๕๖ โดยไม่มีกำหนด  เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง นั้น  บัดนี้ ได้กำหนดวัน เวลา และสถานที่แข่งขันฯ ที่แน่นอนแล้ว คือ วันเสาร์ที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ราชบัณฑิตยสถาน สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพฯ

          จึงขอให้โรงเรียนที่ประสงค์จะเข้าร่วมแข่งขันฯ แจ้งตอบรับการเข้าร่วมภายในวันศุกร์ที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ นางพรทิพย์  เดชทิพย์ประภาพ  หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๖๓๔๘ ๓๓๒๑  นางธนิดา  สุขจรนิ  หมายเลขโทรศัพท์  ๐๘ ๙๕๒๖ ๖๕๑๘  นายปิยะพงษ์  โพธิ์เย็น  หมายเลขโทรศัพท์  ๐๘ ๙๙๘๕ ๔๔๙๔

     ทางเลี่ยงกรณีผู้ชุมนุมปิดเส้นทาง download