การประชุมวิชาการ “ราชบัณฑิตปูชนียบุคคล ปราชญ์ของแผ่นดิน ครั้งที่ ๗”


          ราชบัณฑิตยสถานจัดประชุมวิชาการ เรื่อง “ราชบัณฑิตปูชนียบุคคล ปราชญ์ของแผ่นดิน ครั้งที่ ๗” เพื่อเชิดชูเกียรติปูชนียบุคคลของราชบัณฑิตยสถาน ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์อวย  เกตุสิงห์ หลวงประสิทธิกลมัย (ประสิทธิ์  เมนะเศวต) และศาสตราจารย์ นายแพทย์สุด  แสงวิเชียร ซึ่งทั้ง ๓ ท่าน ถือเป็นปูชนียบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และสร้างคุณประโยชน์อย่างยิ่งให้แก่ประเทศชาติ การประชุมฯ จัดขึ้นในวันพุธที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม ๓๐๑-๓๐๓ ชั้น ๓ ราชบัณฑิตยสถาน ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา  บริสุทธิ์  นายกราชบัณฑิตยสถาน เป็นประธานในพิธีเปิด และ คุณหญิงกุลทรัพย์  เกษแม่นกิจ ราชบัณฑิต สำนักศิลปกรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน

          ในการประชุมครั้งนี้ได้รับความกรุณาจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นพ.สมชัย  บวรกิตติ  ศาสตราจารย์ ดร.เปี่ยมศักดิ์  เมนะเศวต  ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์  ปัญญาแก้ว และศาสตราจารย์ นพ.สรรใจ  แสงวิเชียร โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.รื่นฤทัย  สัจจพันธุ์  เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย