ราชบัณฑิตยสถานขอแสดงความยินดีที่ ศาสตราจารย์ ดร.ชัยอนันต์  สมุทวณิช ราชบัณฑิต สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ประเภทวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  เข้ารับพระราชทานปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖