คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์ดาราศาสตร์
องค์ประกอบ จำนวนกรรมการ ๑๑ คน ประกอบด้วย
นายระวี ภาวิไล กรรมการที่ปรึกษา
นายนิพนธ์ ทรายเพชร ประธานกรรมการ
นายวิษณุ เอื้อชูเกียรติ กรรมการ
นายจตุรงค์ สุคนธชาติ กรรมการ
นายบุญรักษา สุนทรธรรม กรรมการ
นายไพศาล ตู้ประกาย กรรมการ
นายวรเชษฐ์ บุญปลอด กรรมการ
นายวิมุติ วสะหลาย กรรมการ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา กรรมการ
(เฉพาะคราวประชุม จำนวนไม่เกิน ๕ คน)
๑๐ ผู้อำนวยการกองวิทยาศาสตร์ หรือผู้แทน กรรมการ
๑๑ เจ้าหน้าที่ราชบัณฑิตยสถาน กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่
     ๑. พิจารณาคัดเลือกศัพท์ดาราศาสตร์และศัพท์ที่เกี่ยวข้องจากตำราและหนังสืออ้างอิงภาษาต่างประเทศ แล้วบัญญัติศัพท์เป็นภาษาไทย
     ๒. จัดทำคำอธิบายสั้น ๆ ในรูปแบบพจนานุกรม เรียงลำดับตามอักษร A-Z จากนั้นนำเผยแพร่ตามสื่อต่าง ๆ เพื่อเป็นการประชาพิจารณ์ และจัดพิมพ์เผยแพร่ต่อไป