ศัพท์บัญญัติวิชาการ

ศัพท์บัญญัติที่จัดพิมพ์อยู่ในหนังสือ ภาษาไทย ภาษาสื่อ ฉบับราชบัณฑิตยสภา
จัดพิมพ์เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ พิมพ์ครั้งที่ ๑ พุทธศักราช ๒๕๕๙ หมวดศัพท์บัญญัติน่ารู้ หน้าที่ ๓๘๓-๔๗๗

ภาษาไทยภาษาสื่อ : ศัพท์เศรษฐศาสตร์

ภาษาไทยภาษาสื่อ : ศัพท์วิทยาศาสตร์

ภาษาไทยภาษาสื่อ : ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาษาไทยภาษาสื่อ : ศัพท์เทคโนโลยีทางภาพ

ภาษาไทยภาษาสื่อ : ศัพท์พลังงาน

ภาษาไทยภาษาสื่อ : ศัพท์สถาปัตยกรรมศาสตร์