รายชื่อราชบัณฑิตและภาคีสมาชิกประจำสาขาวิชา

ข้อมูล  ณ  วันที่   ๑๐   มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒

๑.  ราชบัณฑิต  มีทั้งหมด  ๑๑๙  ตำแหน่ง

สำนัก จำนวนตำแหน่ง มีผู้ดำรงตำแหน่ง ว่าง
๑.  สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง

๒.  สำนักวิทยาศาสตร์

๓.  สำนักศิลปกรรม

๓๓

๕๖

๓๐

๒๙

๕๖

๒๕

รวม ๑๑๙ ๑๑๐

 

๒.  ภาคีสมาชิก  มีทั้งหมด  ๘๒  ตำแหน่ง

สำนัก จำนวนตำแหน่ง มีผู้ดำรงตำแหน่ง ว่าง
๑.  สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง

๒.  สำนักวิทยาศาสตร์

๓.  สำนักศิลปกรรม

๓๔

๒๑

๒๗

๓๒

๑๗

๒๕

รวม ๘๒ ๗๔

 

๓.  ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์  มีจำนวน  ๗ คน

๑.  ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเวศ  วะสี

๒.  สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

๓.  นายมีชัย  ฤชุพันธุ์

๔.  พระพรหมบัณฑิต

๕.  ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ  ยุทธวงศ์

๖.  ศาสตราจารย์ นายแพทย์พูนพิศ  อมาตยกุล

๗.  ศาสตราจารย์ ดร.กุสุมา  รักษมณี (๑๒ เมษายน ๒๕๖๒)

รายนามราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก
สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง
ตามประเภทวิชาและสาขาวิชา
ประเภทวิชา สาขาวิชา ราชบัณฑิต ภาคีสมาชิก
. ปรัชญา ๑.  อภิปรัชญาและญาณวิทยา ๑.   ศาสตราจารย์ ดร.วิทย์  วิศทเวทย์

๒.   ศาสตราจารย์อดิศักดิ์  ทองบุญ

๓.   ศาสตราจารย์ ดร.เดือน  คำดี

๑.   รองศาสตราจารย์วนิดา  ขำเขียว

๒.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนัย  ครองยุทธ

๒.  อัคฆวิทยา ๔.   ศาสตราจารย์กีรติ  บุญเจือ

๕.   รองศาสตราจารย์สิวลี  ศิริไล

๓.   รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทรพร  สิริกาญจน

๔.   นายรวิช  ตาแก้ว

๓.  ตรรกศาสตร์ ๖.   ศาสตราจารย์จำนงค์  ทองประเสริฐ ๕.   ศาสตราจารย์ ดร.สิทธิ์  บุตรอินทร์
๔.  ศาสนศาสตร์ ๗.   ศาสตราจารย์เสฐียรพงษ์  วรรณปก ๖.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท. ดร.บรรจบ  บรรณรุจิ
. นิติศาสตร์

 

๑.  กฎหมายอาญา ๗.   นายสงวน  ลิ่วมโนมนต์

๘.   ศาสตราจารย์ ดร.จตุรนต์  ถิระวัฒน์

๙.   ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด  เลิศไพฑูรย์

๑๐. ศาสตราจารย์ ดร.ศักดา  ธนิตกุล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๑. ศาสตราจารย์สุดาศิริ  วศวงศ์

๒.  กฎหมายแพ่ง ๘.   ศาสตราจารย์ไชยยศ  เหมะรัชตะ
๓.  กฎหมายรัฐธรรมนูญ ๙.   ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์  อุวรรณโณ
๔.  กฎหมายปกครอง ๑๐. ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ  เครืองาม
๕.  กฎหมายเศรษฐกิจ
๖.  กฎหมายธุรกิจ ๑๑. ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต  เอกจริยกร
๗.  กฎหมายการเงินและภาษีอากร
๘.  กฎหมายระหว่างประเทศ
๙.  กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
๑๐. กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
๑๑. กฎหมายสิทธิมนุษยชนและมนุษยธรรม
๑๒. กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๓. กฎหมายสังคม
. สังคมศาสตร์ ๑.  รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ๑๒. ศาสตราจารย์นรนิติ  เศรษฐบุตร

๑๓. นายอนันต์  อนันตกูล

๑๒. รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิท  วงศ์สุรวัฒน์

๑๓. ศาสตราจารย์ ร.ต.อ. ดร.วรเดช  จันทรศร

๑๔. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล  ราชภัณฑารักษ์

๑๕. ศาสตราจารย์อเนก  เหล่าธรรมทัศน์
(๖ มี.ค. ๒๕๖๒)

๒.  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ๑๔. ศาสตราจารย์ ดร.จุมพล  สวัสดิยากร

๑๕. ศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์  สุขสำราญ

๑๖. รองศาสตราจารย์ ดร.ชาย  โพธิสิตา
๓.  สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม ๑๖. ดร.ปฐมาภรณ์  บุษปธำรง ๑๗. นายสุนันท์  ไทยลา
๔.  เศรษฐศาสตร์ ๑๗. ศาสตราจารย์เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม ๑๘. นายสมพร  เทพสิทธา

๑๙. ศาสตราจารย์ผาสุก  พงษ์ไพจิตร

๒๐. ศาสตราจารย์ปราณี  ทินกร

๕.  บริหารธุรกิจ ๑๘. ศาสตราจารย์ ดร.ผลิน  ภู่จรูญ ๒๑. ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย  ชุนหจินดา
๖.  นิเทศศาสตร์ ๒๒. ศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา  สุดบรรทัด
๔. จิตวิทยา ๑. จิตวิทยาบุคลิกภาพและการให้บริการปรึกษา ๑๙. ดร.โสภา  ชูพิกุลชัย  ชปีลมันน์
๒.  จิตวิทยาสังคม ๒๓. รองศาสตราจารย์ธีระพร  อุวรรณโณ
๓.  จิตวิทยาพัฒนาการ ๒๐. รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณทิพย์
ศิริวรรณบุศย์
๔. จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ๒๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจักษ์  ปฏิทัศน์
(๖ มิ.ย. ๒๕๖๑)
. ภูมิศาสตร์

 

๑.  ภูมิศาสตร์กายภาพ
๒.  ภูมิศาสตร์มนุษย์ ๒๑. ศาสตราจารย์ ดร.มนัส  สุวรรณ
(๒๒ พ.ย. ๒๕๖๑)
๓.  ภูมิศาสตร์ภูมิภาค
๔. เทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์ ๒๒. ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  วิทยารัฐ
. ศึกษาศาสตร์

 

๑. ศึกษาศาสตร์ทางสารัตถะ ๒๓. ศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง  พิธิยานุวัฒน์

 

 

๒๕. ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์  สินลารัตน์

๒๖. ศาสตราจารย์พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ์

๒๗. รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี  อุทัยรัตนกิจ

๒.  ศึกษาศาสตร์ทางวิทยวิธี ๒๔. ศาสตราจารย์สุมน  อมรวิวัฒน์
๓.  ศึกษาศาสตร์มาตรฐานและคุณภาพ
ทางการศึกษา
๒๕. รองศาสตราจารย์ ดร.ทิศนา  แขมมณี
. ประวัติศาสตร์

 

๑.  ประวัติศาสตร์ยุโรป ๒๖. ศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี  ดุ๊ก ๒๘. ศาสตราจารย์สัญชัย  สุวังบุตร
๒.  ประวัติศาสตร์เอเชีย ๒๗. ศาสตราจารย์เพ็ชรี  สุมิตร
๓.  ประวัติศาสตร์อเมริกา ๒๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วงเดือน  นาราสัจจ์
๔.  ประวัติศาสตร์แอฟริกา
๕.  ประวัติศาสตร์ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
๖.  ประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยใหม่ ๒๘. รองศาสตราจารย์วุฒิชัย  มูลศิลป์ ๓๐. นายกฤษฎา  บุณยสมิต
๗.  ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่ ๒๙. ศาสตราจารย์ ดร.ปิยนาถ  บุนนาค ๓๑. นางสาวกนกวลี  ชูชัยยะ
๘.  โบราณคดี ๓๒. ศาสตราจารย์อรุณรัตน์  วิเชียรเขียว
๙.  จารึกศึกษา
 รวม ๗ ประเภทวิชา รวม  ๔๓  สาขาวิชา รวม  ๒๙  คน รวม  ๓๒  คน
สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิต ภาคีสมาชิก
จำนวนตำแหน่ง ๓๓ ๓๔
มีผู้ดำรงตำแหน่ง ๒๙ ๓๒
ว่าง

รายนามราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก
สำนักวิทยาศาสตร์
ตามประเภทวิชาและสาขาวิชา

ประเภทวิชา สาขาวิชา ราชบัณฑิต ภาคีสมาชิก
๑. วิศวกรรมศาสตร์ ๑.๑  วิศวกรรมและเทคโนโลยีเคมี ๑. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิวัฒน์  ตัณฑะพานิชกุล
(๒๒ พ.ย. ๒๕๖๑)
๑.  ศาสตราจารย์ ดร.มะลิ  หุ่นสม
(๑๙ ก.ค. ๒๕๖๐)
๑.๒  วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวเคมี ๒.  ศาสตราจารย์ ดร.สักกมน เทพหัสดิน  ณ อยุธยา
(๔ พ.ค. ๒๕๕๙)
๑.๓  วิศวกรรมและเทคโนโลยีปิโตรเคมี ๒.  ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สมศักดิ์  ดำรงค์เลิศ
(๑๐ ธ.ค. ๒๕๓๕)
๑.๔  วิศวกรรมโยธา ๓.  ศาสตราจารย์กิตติคุณอรุณ  ชัยเสรี
(๑๑ ธ.ค. ๒๕๔๕)

๔.  ศาสตราจารย์ ดร.วรศักดิ์  กนกนุกุลชัย
(๘ มิ.ย. ๒๕๕๙)

๑.๕  วิศวกรรมชลประทาน
๑.๖  วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
๑.๗  วิศวกรรมไฟฟ้า
๑.๘  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ๓.  ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ  สุระกำพลธร
(๑๕ ม.ค. ๒๕๕๗)
๑.๙  วิศวกรรมโทรคมนาคม ๕.  ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.มงคล เดชนครินทร์
(๑๙ พ.ค. ๒๕๓๒)

๖.  ศาสตราจารย์ ดร.สวัสดิ์  ตันตระรัตน์
(๑๒ ก.ย. ๒๕๕๕)

๑.๑๐  วิศวกรรมเครื่องกล ๗.  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปรีดา  วิบูลย์สวัสดิ์
(๙ พ.ย. ๒๕๒๙)

๘.  ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  วงศ์วิเศษ
(๙ พ.ย. ๒๕๕๘)

๑.๑๑  วิศวกรรมระบบการผลิต ๙.  ศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์  อดุลพันธุ์
(๑๓ มิ.ย. ๒๕๒๔)
๔.  ศาสตราจารย์ ดร.ปารเมศ  ชุติมา
(๖ พ.ค. ๒๕๕๘)
๑.๑๒  วิศวกรรมการเกษตร ๑๐.  ศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ  โสภณรณฤทธิ์
(๒๑ มี.ค. ๒๕๔๑)
๑.๑๓  วิศวกรรมชีวภาพ
๑.๑๔  วิศวกรรมอากาศยาน
๑.๑๕  วิศวกรรมทางเรือ
๑.๑๖  วิศวกรรมระบบ  ๑๑.  ศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา  จินดาประเสริฐ
(๒๒ พ.ย. ๒๕๖๑)
๑.๑๗  วิศวกรรมเหมืองแร่
๑.๑๘  สถาปัตยกรรมทางเรือ
๒. เทคโนโลยี ๒.๑  เทคโนโลยีชีวภาพ ๑๒.  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อมเรศ  ภูมิรัตน
(๘ มิ.ย. ๒๕๕๙)
๒.๒  เทคโนโลยีพลังงาน
๒.๓  เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ๑๓.  ศาสตราจารย์ ดร.จงรักษ์  ผลประเสริฐ
(๙ พ.ย. ๒๕๕๘)
๒.๔  เทคโนโลยีการสื่อสาร
๒.๕  เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๔.  ดร.ครรชิต  มาลัยวงศ์
(๒๗ ธ.ค. ๒๕๓๙)
๕.  ศาสตราจารย์ ดร.ธนารักษ์  ธีระมั่นคง
(๔ พ.ค. ๒๕๕๙)
๒.๖  เทคโนโลยีวัสดุ ๖.  นายวิยงค์  กังวานศุภมงคล
(๖ ก.ย. ๒๕๖๐)
๒.๗  เทคโนโลยีพอลิเมอร์ ๑๕.  ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุดา  เกียรติกำจรวงศ์
(๑๑ ก.ย. ๒๕๕๖)
๒.๘  เทคโนโลยีการจัดการ ๗.  ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย  ปทุมนากุล
(๖ พ.ค. ๒๕๕๘)
๒.๙  นาโนเทคโนโลยี
๒.๑๐  เทคโนโลยีอุณหภาพ
๒.๑๑  เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง
๓. วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ๓.๑  พฤกษศาสตร์ ๑๖.  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ธวัชชัย  สันติสุข
(๑๙ พ.ค. ๒๕๓๒)

๑๗.  ดร.จำลอง  เพ็งคล้าย
(๑๐ ธ.ค. ๒๕๓๕)

๘.  รองศาสตราจารย์ ดร.วงจันทร์  วงศ์แก้ว
(๗ มิ.ย. ๒๕๓๘)
๓.๒  สัตววิทยาและสัตวศาสตร์ ๑๘.  ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ทศพร  วงศ์รัตน์
(๑๙ พ.ค. ๒๕๓๒)

๑๙.  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุธรรม  อารีกุล
(๑๙ พ.ค. ๒๕๓๒)

๓.๓  พันธุศาสตร์ ๒๐.  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิสุทธิ์  ใบไม้
(๒๗ ธ.ค. ๒๕๓๙)
๓.๔  เคมี ๒๑.  ศาสตราจารย์ ดร.กฤษณา  ชุติมา
(๒๗ ธ.ค. ๒๕๓๙)

๒๒.  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิชัย  ริ้วตระกูล
(๑๐ ก.ย. ๒๕๔๖)

๓.๕  ฟิสิกส์และดาราศาสตร์ ๒๓.  ศาสตราจารย์กิตติคุณศักดา  ศิริพันธุ์
(๑๐ ธ.ค. ๒๕๓๕)

๒๔.  นายนิพนธ์  ทรายเพชร
(๒ ต.ค. ๒๕๔๓)

๒๕.  ศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์  ยกส้าน
(๑๒ มิ.ย. ๒๕๕๖)

๓.๖  คณิตศาสตร์และสถิติศาสตร์ ๒๖.  ศาสตราจารย์ ดร.ยงค์วิมล  เลณบุรี
(๒๑ มี.ค. ๒๕๔๔)
๓.๗  วิทยาการคอมพิวเตอร์ ๒๗.  ศาสตราจารย์ ดร.ชิดชนก  เหลือสินทรัพย์
(๑๒ มี.ค. ๒๕๕๗)
๓.๘  ระบบโลกและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ธรณีวิทยา/สมุทรศาสตร์) ๒๘.  ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.มนุวดี  หังสพฤกษ์
(๒๗ ธ.ค. ๒๕๓๙)

๒๙.  ศาสตราจารย์ ดร.ธนวัฒน์  จารุพงษ์สกุล
(๒๒ พ.ย. ๒๕๖๑)

๓.๙  ชีวเคมี ๙. ศาสตราจารย์ ดร.อรัญ  อินเจริญศักดิ์
(๓ เม.ย. ๒๕๖๒)
๓.๑๐  จุลชีววิทยา ๓๐.  ศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี  ลิ่มทอง
(๑๔ มี.ค. ๒๕๖๑)
๓.๑๑  ชีววิทยาระดับโมเลกุล ๑๐.  ศาสตราจารย์ ดร.สิริฤกษ์  ทรงศิวิไล
(๒ ส.ค. ๒๕๖๐)
๔. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรและสัตวแพทยศาสตร์ ๔.๑  ปฐพีวิทยา ๓๑.  ศาสตราจราย์พิเศษ ดร.สันทัด  โรจนสุนทร
(๑ ต.ค. ๒๕๔๒)
๔.๒  พืชศาสตร์ ๓๒.  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สายชล  เกตุษา
(๙ พ.ย. ๒๕๕๘)
๔.๓  ทรัพยากรธรรมชาติ ๑๑.  ศาสตราจารย์ ดร.สายสมร  ลำยอง
(๑ ส.ค. ๒๕๖๑)
๔.๔  กีฏวิทยา ๓๓.  ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สิริวัฒน์  วงษ์ศิริ
(๘ มิ.ย. ๒๕๕๙)
๔.๕  วิทยาศาสตร์การอาหารและเทคโนโลยี ๑๒.  ศาสตราจารย์อรอนงค์  นัยวิกุล
(๑๘ พ.ค. ๒๕๕๙)
๔.๖  เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร ๓๔.  ศาสตราจารย์มณีวรรณ  กมลพัฒนะ
(๑๐ ก.ย. ๒๕๔๖)
๑๓.  ศาสตราจารย์ ดร.พีระศักดิ์  ศรีนิเวศน์
(๔ พ.ค. ๒๕๕๙)
๔.๗  สัตวบาล
๔.๘  การประมง ๓๕.  ศาสตราจารย์ ดร.เปี่ยมศักดิ์  เมนะเศวต
(๑๐ ธ.ค. ๒๕๓๕)
๔.๙  วนศาสตร์ ๓๖.  ศาสตราจารย์ ดร.สนิท  อักษรแก้ว
(๑๑ ก.ย. ๒๕๕๖)
๔.๑๐  สัตวแพทยศาสตร์ ๓๗.  ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. นสพ.ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร
(๘ มิ.ย. ๒๕๕๙)
๕. แพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ ๕.๑  สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ๓๘.  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.สมพล  พงศ์ไทย
(๑๐ ม.ค. ๒๕๖๐)
๕.๒  ศัลยศาสตร์ ๓๙.  รองศาสตราจารย์ นพ.กฤษณ์  จาฏามระ
(๒๗ ธ.ค. ๒๕๓๙)
๑๔.  ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.สุทธิ  จิตต์มิตรภาพ
(๔ พ.ค. ๒๕๕๙)
๕.๓  ศัลยศาสตร์ออร์โทพีดิกส์ ๔๐.  ศาสตราจาย์เกียรติคุณ นพ.ยงยุทธ  วัชรดุล
(๒ ต.ค. ๒๕๒๑)
๕.๔  วิสัญญีวิทยา
๕.๕  อายุรศาสตร์ ๔๑.  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.อรรถสิทธิ์  เวชชาชีวะ
(๑ ก.ย. ๒๕๑๙)

๔๒.  ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. นพ.วิศิษฏ์  สิตปรีชา
(๒ ต.ค. ๒๕๒๑)

๔๓.  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นพ.สมชัย  บวรกิตติ
(๑๐ ธ.ค. ๒๕๓๕)

๔๔.  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ประเสริฐ  ทองเจริญ
(๒๗ ธ.ค. ๒๕๓๙)

๔๕.  ศาสตราจารย์ นพ.สุรพล  อิสรไกรศีล
(๒๘ พ.ย. ๒๕๔๕)

๔๖.  ศาสตราจารย์ นพ.นิพนธ์  พวงวรินทร์
(๑๐ ก.ย. ๒๕๔๖)

๔๗.  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. พญ.นิภา  จรูญเวสม์
(๒๒ พ.ย. ๒๕๖๑)

๕.๖  ตจวิทยา
๕.๗  หัวใจและหลอดเลือด
๕.๘  เวชศาสตร์เขตร้อน ๔๘.  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นพ.ปณต  มิคะเสน
(๑๐ ธ.ค. ๒๕๓๕)

๔๙.  ศาสตราจารย์ ดร. พญ.ศศิธร  ผู้กฤตยาคามี
(๑๔ มี.ค. ๒๕๖๑)

๕.๙  กุมารเวชศาสตร์ ๕๐.  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.บูรณะ  ชวลิตธำรง
(๑๙ พ.ค. ๒๕๓๒)

๕๑.  ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.ประสิทธิ์  ฟูตระกูล
(๑๙ พ.ค. ๒๕๓๒)

๕๒.  ศาสตราจารย์ นพ.ยง  ภู่วรวรรณ
(๙ พ.ย. ๒๕๕๘)

๕.๑๐  วิทยาโสต ศอ นาสิก
๕.๑๑  จักษุวิทยา
๕.๑๒  จิตเวชศาสตร์
๕.๑๓  เวชศาสตร์ชันสูตร
๕.๑๔  เวชศาสตร์ฟื้นฟู
๕.๑๕  แพทยศาสตร์ศึกษา
๕.๑๖  เวชศาสตร์การธนาคารเลือด
๕.๑๗  เวชศาสตร์ครอบครัว
๕.๑๘  เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
๕.๑๙  เวชศาสตร์ชุมชน
๕.๒๐  ทันตแพทยศาสตร์ ๕๓.  ศาสตราจารย์พิเศษ ทพ.สิทธิ ส.  ศรีโสภาค
(๒๗ ธ.ค. ๒๕๓๙)
๑๕.  ศาสตราจารย์วรานันท์  บัวจีบ
(๖ ก.พ. ๒๕๖๒)
๖. วิทยาศาสตร์สุขภาพ ๖.๑  ชีวเคมีทางการแพทย์
๖.๒  นิติเวชศาสตร์
๖.๓  ปรสิตวิทยา
๖.๔  เภสัชวิทยา
๖.๕  วิทยาภูมิคุ้มกัน
๖.๖  สรีรวิทยา ๑๖.  ศาสตราจารย์ ดร. นพ.นรัตถพล  เจริญพันธุ์
(๖ มิ.ย. ๒๕๖๑)
๖.๗  พิษวิทยา
๖.๘  กายวิภาคศาสตร์
๖.๙  เภสัชศาสตร์ ๕๔.  ศาสตราจารย์ ดร. ภก.ชยันต์  พิเชียรสุนทร
(๑๒ ธ.ค. ๒๕๕๐)

๕๕.  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภก.สมพล
ประคองพันธ์  (๙ มี.ค. ๒๕๕๙)

๑๗.  ศาสตราจารย์พรศักดิ์  ศรีอมรศักดิ์
(๖ ก.ย. ๒๕๖๐)
๖.๑๐  เทคนิคการแพทย์ ๕๖.  ศาสตราจารย์ ดร.อานนท์  บุณยะรัตเวช
(๑๔ ธ.ค. ๒๕๕๙)
๖.๑๑  พยาธิวิทยา
๖.๑๒  รังสีวิทยา
๖.๑๓  กายภาพบำบัด
๖.๑๔  พยาบาลศาสตร์
๖.๑๕  สาธารณสุขศาสตร์
๖.๑๖  วิทยาการระบาด
๖.๑๗  โภชนศาสตร์
รวม ๖ ประเภทวิชา ๘๗ สาขาวิชา ๕๖ ๑๗
สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิต ภาคีสมาชิก
จำนวนตำแหน่ง ๕๖ ๒๑
มีผู้ดำรงตำแหน่ง ๕๖ ๑๗
ว่าง

รายนามราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก
สำนักศิลปกรรม
ตามประเภทวิชาและสาขาวิชา

ประเภท สาขาวิชา ราชบัณฑิต ภาคีสมาชิก
๑. วรรณศิลป์ ๑. ตันติภาษา ๑.  พระมหาโพธิวงศาจารย์  (ทองดี  สุรเตโช)
(๒๕๓๙)

๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพัฒน์  ประพันธ์วิทยา
(๑๓ ก.ย. ๒๕๖๐)

  ๒. ภาษาศาสตร์ ๓.  ศาสตราจารย์ ดร.สมศีล  ฌานวังศะ
(๒๕๔๓)

๔.  ศาสตราจารย์ ดร.อุดม  วโรตม์สิกขดิตถ์
(๒๕๔๕)

๑.  ศาสตราจารย์ ดร.วิจินตน์  ภาณุพงศ์
(๓ ก.ย. ๒๕๔๕)
  ๓. อักษรโบราณ ๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิการ์  วิมลเกษม
(๔ ก.พ. ๒๕๕๗)
  ๔. วรรณกรรมพื้นบ้าน ๕.  ศาสตราจารย์ ดร.ประคอง  นิมมานเหมินท์  (๒๕๕๔) ๓. ศาสตราจารย์สุกัญญา  สุจฉายา
(๕ ก.พ. ๒๕๖๒)
  ๕. วรรณกรรมร้อยแก้ว ๖.  ศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา  บริสุทธิ์
(๒๕๓๒)

๗.  ศาสตราจารย์ ดร.นิยะดา  เหล่าสุนทร
(๒๕๔๔)

๔.  ศาสตราจารย์ ดร.รื่นฤทัย  สัจจพันธุ์
(๗ ส.ค. ๒๕๔๔)
  ๖. วรรณกรรมร้อยกรอง ๘.  คุณหญิงกุลทรัพย์  เกษแม่นกิจ
(๒๕๔๔)
๕.  นายวินัย  ภู่ระหงษ์
(๑๙ ส.ค. ๒๕๓๖)

๖.  รองศาสตราจารย์โชษิตา  มณีใส
(๔ ก.ค. ๒๕๔๓)

๗.  ศาสตราจารย์ ดร.ชลดา  เรืองรักษ์ลิขิต
(๗ ส.ค. ๒๕๔๔)

  ๗. วรรณคดีเปรียบเทียบ ๙.  ศาสตราจารย์ศรีสุรางค์  พูลทรัพย์
(๒๕๓๙)

๑๐.  ศาสตราจารย์ ดร.พรสรรค์  วัฒนางกูร
(๑๓ ก.ย. ๒๕๖๐)

๘.  รองศาสตราจารย์ ดร.ตรีศิลป์  บุญขจร
(๕ มี.ค. ๒๕๖๒)
  ๘. ภาษาไทย ๑๑.  ศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  นาคสกุล
(๒๕๔๖)

๑๒.  รองศาสตราจารย์ ดร.นววรรณ  พันธุเมธา
(๒๕๕๒)

๑๓. ดร.นิตยา  กาญจนะวรรณ
(๑๔ ธ.ค. ๒๕๕๙)

  ๙. ภาษาตระกูลไท
วรรณศิลป์ ๑๐. ภาษาและวรรณคดีต่างประเทศตะวันออก ๑๔. รองศาสตราจารย์ ดร.ประพิณ  มโนมัยวิบูลย์
(สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ)
(๒๕๕๖)
๙.  รองศาสตราจารย์ประยูร  ทรงศิลป์
(๗ ส.ค. ๒๕๕๕)

๑๐.  รองศาสตราจารย์ ดร.ศานติ  ภักดีดำ
(๗ ก.ค. ๒๕๕๘)

  ๑๑. ภาษาและวรรณคดีต่างประเทศตะวันตก ๑๕. รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา  ดำรงค์เลิศ
(สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ)
(๒๕๕๕)
  ๑๒. การแปลและการล่าม ๑๑.  ศาสตราจารย์มณีรัตน์  สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา
(๑๖ พ.ย. ๒๕๖๐)
๒. สถาปัตยศิลป์ ๑. สถาปัตยกรรม ๑๖.  รองศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ  สุวรรณคีรี
(๒๕๔๖)
๑๒.  ศาสตราจารย์ผุสดี  ทิพทัส
(๑๒ พ.ค. ๒๕๕๒)

๑๓.  นายยอดเยี่ยม  เทพธรานนท์
(๒ ส.ค. ๒๕๕๔)

๑๔.  นายจรินทร์  รอดประเสริฐ
(๔ ต.ค. ๒๕๕๙)

๒. สถาปัตยกรรมไทย ๑๕.  นางสาววนิดา  พึ่งสุนทร
(๔ ต.ค. ๒๕๕๙)
๓. สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
๔. การผังเมือง ๑๗. ดร.ชลิตภากร  วีรพลิน
(๒๕๕๘)
๑๖.  ศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ  ศิลาพัชรนันท์
(๑ พ.ค. ๒๕๖๑)
๕. สถาปัตยกรรมออกแบบชุมชน ๑๗.  ศาสตราจารย์เกียรติคุณกำธร  กุลชล
(๑๒ ธ.ค. ๒๕๖๐)
๖. สถาปัตยกรรมภายใน
๗. ภูมิสถาปัตยกรรม ๑๘.  ศาสตราจารย์กิตติคุณเดชา  บุญค้ำ
(๑๔ ธ.ค. ๒๕๕๙)
๘. นาวาสถาปัตยกรรม
๙. ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม ๑๙.  ศาสตราจารย์ ดร.สันติ  เล็กสุขุม
(๒๕๕๘)
๓. วิจิตรศิลป์ ๑. จิตรกรรม ๒๐.  ศาสตราจารย์วิบูลย์  ลี้สุวรรณ
(๒๕๕๔)

๒๑. นายวิทย์  พิณคันเงิน
(๒๕๕๖)

๑๘.  ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ  ตั้งเจริญ
(๑๙ ต.ค. ๒๕๔๓)

๑๙.  นายสนั่น  รัตนะ
(๒ ส.ค. ๒๕๕๔)

๒๐.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศศิริร์  บวรกิตติ
(๓ ก.ย. ๒๕๕๖)

๒. ประติมากรรม ๒๑.  นายนนทิวรรธน์  จันทนะผะลิน
(๗ ก.พ. ๒๕๔๙)
๓. ภาพพิมพ์ ๒๒.  ศาสตราจารย์เกียรติคุณพิษณุ  ศุภนิมิต
(๔ ต.ค. ๒๕๕๙)
๔. ภาพถ่าย
๕. ศิลปะไทย ๒๓. นายนัฏจักร  ณ เชียงใหม่
(๒๑ เม.ย. ๒๕๕๙)
๖. นาฏกรรม ๒๒. ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล  วิรุฬห์รักษ์
(๒๕๔๖)
๗. นาฏกรรมไทย ๒๓. ดร.ไพโรจน์  ทองคำสุก
(๑๔ ธ.ค. ๒๕๕๙)
๒๔. ศาสตราจารย์พรรัตน์  ดำรุง
(๖ ก.พ. ๒๕๖๑)
๘. ดุริยางคกรรม ๒๔. ศาสตราจารย์ไขแสง  ศุขะวัฒนะ
(๒๕๓๕)

๒๕.  นายชนก  สาคริก
(๒๕๕๘)

๒๕. ศาสตราจารย์ ดร.ณัชชา  พันธุ์เจริญ
(๒๐ พ.ค. ๒๕๔๗)
๙. ดุริยางคกรรมไทย
๔. ประยุกต์ศิลป์ ๑. มัณฑนศิลป์
๒. อุตสาหกรรมศิลป์
๓. หัตถศิลป์
รวม  ๔  ประเภทวิชา รวม  ๓๓  สาขาวิชา รวม  ๒๕  คน รวม ๒๕  คน
สำนักศิลปกรรม ราชบัณฑิต ภาคีสมาชิก
จำนวนตำแหน่ง ๓๐ ๒๗
มีผู้ดำรงตำแหน่ง ๒๕ ๒๕
ว่าง