ดร.โสภา ชูพิกุลชัย ชปีลมันน์

ดร.โสภา  ชูพิกุลชัย  ชปีลมันน์

นายกราชบัณฑิตยสภา

นายนิพนธ์ ทรายเพชร

นายนิพนธ์  ทรายเพชร

อุปนายกราชบัณฑิตยสภา คนที่ ๑

ศ.ศรีสุรางค์02

ศาสตราจารย์ศรีสุรางค์  พูลทรัพย์

อุปนายกราชบัณฑิตยสภา คนที่ ๒