ผู้บริหารสำนักงานราชบัณฑิตยสภา

ดวงตา-ตันโช

นางดวงตา ตันโช

เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา

บุญธรรม

นางสาวบุญธรรม กรานทอง

รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา

ว่าง

นางสาวอารี พลดี

เลขานุการกรม

ว่าง

นางนฤมล กรีพร

ผู้อำนวยการกองศิลปกรรม

ว่าง

นางสาวปิยรัตน์ อินทร์อ่อน

ผู้อำนวยการกองวิทยาศาสตร์

ว่าง

 นางทิพาภรณ์ ธารีเกษ

ผู้อำนวยการกองธรรมศาสตร์และการเมือง