ผู้บริหารสำนักงานราชบัณฑิตยสภา

กนกวลี180x239

นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ

เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา

แสงจันทร์

นางแสงจันทร์ แสนสุภา

รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา

ว่าง

-ว่าง-

เลขานุการกรม

สุปัญญา

นางสาวสุปัญญา ชมจินดา

ผู้อำนวยการกองศิลปกรรม

ว่าง

-ว่าง-

ผู้อำนวยการกองวิทยาศาสตร์

บุญธรรม

 นางสาวบุญธรรม กรานทอง

ผู้อำนวยการกองธรรมศาสตร์และการเมือง