ผู้บริหารสำนักงานราชบัณฑิตยสภา

ว่าง

-ว่าง-

เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา

ว่าง

-ว่าง-

รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา

ว่าง

-ว่าง-

เลขานุการกรม

ว่าง

-ว่าง-

ผู้อำนวยการกองศิลปกรรม

ว่าง

-ว่าง-

ผู้อำนวยการกองวิทยาศาสตร์

บุญธรรม

 นางสาวบุญธรรม กรานทอง

ผู้อำนวยการกองธรรมศาสตร์และการเมือง