สำนัก :

ธรรมศาสตร์และการเมือง

ประเภทวิชา :

สังคมศาสตร์

สาขาวิชา :

รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

ที่อยู่ :

๒๐๐ อาคารพิบูลวัฒนา ซอย ๑ ถนนพระรามที่ ๖ เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

คุณวุฒิ:

B.S. มหาวิทยาลัยรัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา, ๒๕๑๔
M.S. มหาวิทยาลัยรัฐอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา, ๒๕๑๕
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, ๒๕๓๙

ตำแหน่ง:

รองศาสตราจารย์คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
บรรณาธิการจัดทำสารานุกรมประวัติศาสตร์สากล : สหรัฐอเมริกา

เกียรติคุณ:

ผลงานสำคัญ:

คู่มือการปฏิวัติ
รัฐศาสตร์เบื้องต้น
ภูมิรัฐศาสตร์มิติใหม่
ประวัติศาสตร์และการเมืองสหรัฐอเมริกา
รัฐวิทยา

ความเชี่ยวชาญ: