สำนัก :

วิทยาศาสตร์

ประเภทวิชา :

วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

สาขาวิชา :

เคมี

ที่อยู่ :

๔ ซอยเพชรเกษม ๒๔ ถนนเพชรเกษม แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐

คุณวุฒิ:

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๔๙๑
M. S. (เคมี) มหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียที่เบิร์กลีย์ สหรัฐอเมริกา, ๒๔๙๖
Ph.D. (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยเพอร์ดิว สหรัฐอเมริกา, ๒๕๐๕

ตำแหน่ง:

ข้าราชการบำนาญ
ประธานคณะบรรณาธิการจัดทำสารานุกรมไทย
ประธานกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์เทคโนโลยีทางภาพ
กรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์
กรรมการกลางพิจารณาศัพท์บัญญัติที่บัญญัติต่างกัน
กรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์สารและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ
อนุกรรมการที่ปรึกษาในการจัดทำพจนานุกรมศัพท์แพทย์และเภสัชกรรมแผนไทย
สาราณียกรของโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เกียรติคุณ:

นักวิทยาศาสตร์อาวุโสผู้มีผลงานดีเด่นของประเทศไทย, ๒๕๓๙

ผลงานสำคัญ:

ตำรา
หลักเคมีทั่วไป เล่ม ๑. พิมพ์ครั้งที่ ๑๗. สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๙.
หลักเคมีทั่วไป เล่ม ๒. พิมพ์ครั้งที่ ๑๓. สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๓.
งานแปล
สารานุกรมสำหรับเยาวชน ชุดโลกของเรา ๑๐ เล่ม (พ.ศ. ๒๕๔๕) แปลจาก Your World A First Encyclopedia พิมพ์และจำหน่ายโดย Kingfisher Publications Plc, ๑๙๙๙

ความเชี่ยวชาญ: