สำนัก :

ศิลปกรรม

ประเภทวิชา :

วรรณศิลป์

สาขาวิชา :

วรรณกรรมร้อยแก้ว

ที่อยู่ :

๙๓๕ ซอยพลเทพ ถนนพัฒนาการ เขตประเวศ กรุงเทพฯ ๑๐๒๕๐

คุณวุฒิ:

อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๑๓
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๑๕
อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สาขาวรรณคดีไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๔

ตำแหน่ง:

ศาสตราจารย์ระดับ ๑๑ สาขาวรรณคดีไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษรศาสตร์
กรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย

เกียรติคุณ:

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
นักวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เมธีวิจัยอาวุโส สำนักงานกองทุนสนันสนุนการวิจัย (สกว.) สาขาวรรณคดีไทย, ๒๕๔๐
เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา สาขามนุษยศาสตร์, ๒๕๕๐

ผลงานสำคัญ:

เทพยกวีที่ถูกลืม
พินิจวรรณกรรม
นารายณ์ ๒๐ ปาง : ต้นเรื่องรามเกียรติ์
ลิลิตพระลอ : การศึกษาเชิงประวัติ
ยวนพ่ายโคลงดั้น : มุมมองใหม่
นิทานชาดกในประเทศไทย
แนวทางการสืบค้นและวิจัยวรรณกรรม
ไตรภูมิพระร่วง : การศึกษาที่มา
ปัญญาสชาดก : ประวัติและความสำคัญที่มีต่อวรรณกรรมร้อยกรองของไทย
คัมภีร์นารายณ์ ๒๐ ปาง กับคนไทย
การฟื้นฟูอักษรศาสตร์ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
ความสัมพันธ์ระหว่างละครไทยและละครภารตะ
โคลงโลกนิติ : การศึกษาที่มา
พระรามชาดก
พินิจวรรณการ
พินิจวรรณลักษณ์
วัตนาการของแบบเรียนภาษาไทย

ความเชี่ยวชาญ: