สำนัก :

ธรรมศาสตร์และการเมือง

ประเภทวิชา :

นิติศาสตร์

สาขาวิชา :

กฎหมายปกครอง

ที่อยู่ :

๒๐๙ ซอยสายสิน ถนนประชาชื่น บางซื่อ กรุงเทพฯ ๑๐๘๐๐

คุณวุฒิ:

นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดีมาก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๑๕
เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา, ๒๕๑๖
LL.M. มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียแห่งเบิร์กลีย์ สหรัฐอเมริกา, ๒๕๑๗
J.S.D. มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียแห่งเบิร์กลีย์ สหรัฐอเมริกา, ๒๕๑๙

ตำแหน่ง:

รองนายกรัฐมนตรี
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ศาสตราจารย์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เกียรติคุณ:

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก - เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ

ผลงานสำคัญ:

การถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่รัฐมนตรี พิจารณาในแง่ข้อกฎหมาย การเมืองและธรรมเนียมปฏิบัติ, ๒๕๔๐
กฎมณเฑียรบาลในระบบกฎหมายไทย, ๒๕๔๑
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ, ๒๕๔๒ - เครื่องราชอิสริยาภณ์, ๒๕๔๓

ความเชี่ยวชาญ: