284-9620
ชื่อ หลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาอาหรับ
โดย กองศิลปกรรม
ราคา 70 บาท
ครั้งที่พิมพ์ 1
พิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2554
จำนวนหน้า 70
ISBN 978-616-707-343-9

หนังสือที่เกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาอาหรับ ประกอบด้วย หลักเกณฑ์ทั่วไปในการทับศัพท์ภาษาอาหรับ ตารางเทียบพยัญชนะภาษาอาหรับ (ตาม
อักษรอาหรับ) ตารางเทียบพยัญชนะภาษาอาหรับ (ตามอักษรโรมัน) ตารางเทียบสระภาษาอาหรับ (ตามอักษรอาหรับ) ตารางเทียบสระภาษาอาหรับ (ตามอักษรโรมัน) และภาคผนวก