สถิติการค้นหาคำศัพท์๒๐ อันดับสูงสุดของการค้นหาคำศัพท์ที่ปรากฏในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔


สถิติการค้นหาคำศัพท์ที่ปรากฏใน
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (สถิติสะสม)
คำศัพท์ จำนวนครั้งที่พบ
กกเสา
๒,๕๓๙
กงวาน
๒,๑๓๑
กช-
๑,๙๕๔
กฎบัตรสหประชาชาติ
๑,๘๓๓
กงวาน
๑,๗๑๔
กฎเกณฑ์
๑,๖๕๘
กฎหมายพาณิชย์
๑,๖๔๙
กฐินัตถารกรรม
๑,๖๐๒
กตเวที
๑,๕๓๕
กตเวที
๑,๕๒๕
กช-
๑,๕๐๖
กดหัว
๑,๔๗๑
ก้นกบ
๑,๔๒๗
อกทะเล
๑,๓๙๓
กฎเกณฑ์
๑,๓๔๖
ก้นบุหรี่
๑,๓๓๑
ก้นหย่อน
๑,๓๒๐
กบินทร์
๑,๓๐๙
อกสั่นขวัญหาย
๑,๓๐๗
กดหัว
๑,๓๐๒

สถิติการค้นหาคำศัพท์ที่ปรากฏใน
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ย้อนหลัง ๑ วัน
คำศัพท์ จำนวนครั้งที่พบ
กงวาน
๒๐
กงวาน
๒๐
กกเสา
๑๙
สวามิภักดิ์
๑๗
กช-
๑๔
กฎเกณฑ์
๑๔
พระราชพิธี
๑๔
ยุทธภัณฑ์
๑๔
กฎเกณฑ์
๑๔
กช-
๑๔
กช-
๑๔
กระกลับกลอก
๑๓
กฎบัตรสหประชาชาติ
๑๓
กตเวที
๑๓
กระกลับกลอก
๑๓
สมัญญา
๑๓
วิปลาส
๑๓
กตเวที
๑๓
พงศาวดาร
๑๓
กฎหมายพาณิชย์
๑๒

๒๐ อันดับสูงสุดของการค้นหาคำศัพท์ที่ไม่ปรากฏในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔


สถิติการค้นหาคำศัพท์ที่ไม่ปรากฏใน
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (สถิติสะสม)
คำศัพท์ จำนวนครั้งที่พบ
อินเทอร์เนต
๔๔๖
อีเมล
๓๖๕
อินเตอร์เน็ต
๒๖๒
เว็บไซต์
๒๕๕
แอปเปิล
๒๔๑
อีเมล์
๒๓๔
ดิจิทัล
๒๑๘
แอปพลิเคชัน
๒๐๑
ช้อปปิ้ง
๑๖๘
ณัฐ
๑๕๒
สติ๊กเกอร์
๑๕๑
ดิจิตอล
๑๔๙
ปรากฎ
๑๔๙
วรรณ
๑๔๘
คอรัปชัน
๑๔๔
ความพึงพอใจ
๑๔๑
พชร
๑๓๔
วร
๑๓๔
ภัทร
๑๒๗
วีดิทัศน์
๑๒๓

สถิติการค้นหาคำศัพท์ที่ไม่ปรากฏใน
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ย้อนหลัง ๑ วัน
คำศัพท์ จำนวนครั้งที่พบ
เครื่องยศ
๑๓
พระมหากรุณาธิคุณ
ปฐมกษัตริย์
วารดิถี
สละพระชนมชีพ
ความจงรักภักดี
แอปเปิล
วาระดิถี
ความสุข
สเตนเลส
อนุสาสน์
ดิจิทัล
คุกรุ่น
โวลต์
การ์เมนท์
ถ่ายภาพ
collection
รัสมี
กำม์
จอยสติ๊ก