สถิติการค้นหาคำศัพท์๒๐ อันดับสูงสุดของการค้นหาคำศัพท์ที่ปรากฏในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔


สถิติการค้นหาคำศัพท์ที่ปรากฏใน
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (สถิติสะสม)
คำศัพท์ จำนวนครั้งที่พบ
กกเสา
๙,๘๒๙
กงวาน
๘,๓๔๒
กงวาน
๗,๙๒๕
กช-
๗,๖๕๕
กฎบัตรสหประชาชาติ
๗,๒๒๕
กช-
๗,๒๐๗
กช-
๖,๗๕๐
กฎเกณฑ์
๖,๗๐๑
กฎหมายพาณิชย์
๖,๖๐๔
กฎเกณฑ์
๖,๓๘๙
กฐินัตถารกรรม
๖,๒๗๔
กฎหมายพาณิชย์
๖,๒๐๗
กฎหมายพาณิชย์
๖,๑๘๑
กตเวที
๖,๐๓๘
กตเวที
๖,๐๒๘
กดหัว
๕,๙๕๑
กดหัว
๕,๗๘๒
ก้นกบ
๕,๕๕๕
ก้นบุหรี่
๕,๒๒๒
ก้นหย่อน
๕,๑๕๙

สถิติการค้นหาคำศัพท์ที่ปรากฏใน
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ย้อนหลัง ๑ วัน
คำศัพท์ จำนวนครั้งที่พบ
ใย
๕๑
ใย
๕๑
กกเสา
๔๕
กงวาน
๔๐
กช-
๔๐
กงวาน
๔๐
กช-
๔๐
กช-
๔๐
กฎบัตรสหประชาชาติ
๓๕
กฐินัตถารกรรม
๓๕
กฎเกณฑ์
๓๔
สกปรก
๓๔
กฎเกณฑ์
๓๔
กษัตริย์
๓๓
สกุณา
๓๓
กษัตริย์
๓๓
กฎหมายพาณิชย์
๓๒
กตเวที
๓๒
กตเวที
๓๒
กฎหมายพาณิชย์
๓๒

๒๐ อันดับสูงสุดของการค้นหาคำศัพท์ที่ไม่ปรากฏในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔


สถิติการค้นหาคำศัพท์ที่ไม่ปรากฏใน
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (สถิติสะสม)
คำศัพท์ จำนวนครั้งที่พบ
อินเทอร์เนต
๑,๑๒๗
อีเมล
๑,๐๑๘
อินเตอร์เน็ต
๗๔๕
เว็บไซต์
๖๖๗
แอปเปิล
๖๖๔
อีเมล์
๖๓๙
แอปพลิเคชัน
๖๐๔
ดิจิทัล
๕๖๐
ช้อปปิ้ง
๔๘๐
แซว
๔๕๓
ภัทร
๔๔๐
วรรณ
๔๒๗
สติ๊กเกอร์
๔๒๔
วร
๔๑๙
ปรากฎ
๔๑๒
ผัดไท
๔๐๙
ความพึงพอใจ
๔๐๒
สติกเกอร์
๓๙๑
ณัฐ
๓๗๑
กะทะ
๓๗๐

สถิติการค้นหาคำศัพท์ที่ไม่ปรากฏใน
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ย้อนหลัง ๑ วัน
คำศัพท์ จำนวนครั้งที่พบ
มีกลิ่น
๑๔
ขม่ำ
๑๑
ช้อปปิ้ง
๑๐
คช
วัชร
ขัตติยะ
มรณา
เทควันโด
ป่ะ
–̎
ขนาดเขลา
แปรงสีฟัน
ขลาดเขลา
ดาริกา
กายา
กระเทย
มัชฌิม
อีเมล
วร
สุรางค์