สถิติการค้นหาคำศัพท์๒๐ อันดับสูงสุดของการค้นหาคำศัพท์ที่ปรากฏในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔


สถิติการค้นหาคำศัพท์ที่ปรากฏใน
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (สถิติสะสม)
คำศัพท์ จำนวนครั้งที่พบ
กกเสา
๖๖,๕๖๒
กงวาน
๕๗,๐๙๓
กช-
๕๒,๔๕๘
กฎบัตรสหประชาชาติ
๔๘,๙๐๑
กฎเกณฑ์
๔๖,๑๑๘
กฎหมายพาณิชย์
๔๕,๒๑๔
กฐินัตถารกรรม
๔๓,๒๓๗
กตเวที
๔๑,๒๐๑
กดหัว
๔๑,๑๐๗
ก้นกบ
๓๘,๔๑๗
ก้นบุหรี่
๓๖,๔๔๒
ก้นหย่อน
๓๕,๗๓๓
กบินทร์
๓๕,๑๓๑
ก่นโคตร
๓๕,๑๐๖
กบเลือกนาย
๓๓,๘๑๕
กมณฑลาภิเษก
๓๓,๑๖๙
ก้มหัว
๓๒,๔๘๙
กรณียกิจ
๓๒,๓๖๓
กรกฏ
๓๒,๒๙๘
กระทะ
๓๑,๙๔๖

สถิติการค้นหาคำศัพท์ที่ปรากฏใน
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ย้อนหลัง ๑ วัน
คำศัพท์ จำนวนครั้งที่พบ
กกเสา
๓๓
สังเกต
๒๙
กงวาน
๒๗
สกปรก
๒๖
สกัด
๒๖
สัปดาห์
๒๖
กช-
๒๕
กฐินัตถารกรรม
๒๕
กฎบัตรสหประชาชาติ
๒๔
กฎเกณฑ์
๒๔
กฎหมายพาณิชย์
๒๓
กดหัว
๒๓
สกุณา
๒๒
สมเพช
๒๒
สมุทร
๒๑
สง
๒๐
สติ
๒๐
สปาเกตตี
๒๐
กตเวที
๒๐
ก้นกบ
๒๐

๒๐ อันดับสูงสุดของการค้นหาคำศัพท์ที่ไม่ปรากฏในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔


สถิติการค้นหาคำศัพท์ที่ไม่ปรากฏใน
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (สถิติสะสม)
คำศัพท์ จำนวนครั้งที่พบ
อินเทอร์เนต
๔,๘๗๘
อีเมล
๔,๗๕๕
กะทะ
๔,๓๓๒
แอปพลิเคชัน
๔,๐๓๒
อินเตอร์เน็ต
๓,๔๐๔
เว็บไซต์
๓,๒๔๑
เกมส์
๒,๙๘๑
แอปเปิล
๒,๙๒๗
ภัทร
๒,๗๓๔
อีเมล์
๒,๖๙๖
น็อต
๒,๖๓๓
วร
๒,๕๘๗
วรรณ
๒,๕๖๗
ดิจิทัล
๒,๓๙๙
ล็อค
๒,๓๕๘
ปรากฎ
๒,๓๔๗
คช
๒,๓๓๕
ธารารัตน์
๒,๒๘๖
ผัดไท
๒,๒๗๘
ช้อปปิ้ง
๒,๒๗๕

สถิติการค้นหาคำศัพท์ที่ไม่ปรากฏใน
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ย้อนหลัง ๑ วัน
คำศัพท์ จำนวนครั้งที่พบ
ปล่อยทิ้ง
๒๖
ภาวการณ์
ปรากฎ
อ่ะ
รสชาด
การพัฒนา
ยุโรป
ล็อค
น่ารัก
แอปเปิล
สติ๊กเกอร์
กระติกน้ำ
โป๊ยข่วย
นัทธา
มธุรสโลกันตร์
นมท
อะมัลกัม
ตราชั่ง
ลักษณ
ช็อค