สถิติการค้นหาคำศัพท์๒๐ อันดับสูงสุดของการค้นหาคำศัพท์ที่ปรากฏในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔


สถิติการค้นหาคำศัพท์ที่ปรากฏใน
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (สถิติสะสม)
คำศัพท์ จำนวนครั้งที่พบ
กกเสา
๓,๒๘๖
กงวาน
๒,๗๘๑
กช-
๒,๕๕๕
กฎบัตรสหประชาชาติ
๒,๔๐๕
กงวาน
๒,๓๖๔
กฎเกณฑ์
๒,๑๘๔
กฎหมายพาณิชย์
๒,๑๗๖
กช-
๒,๑๐๗
กฐินัตถารกรรม
๒,๑๐๖
กตเวที
๒,๐๓๕
กตเวที
๒,๐๒๕
กดหัว
๑,๙๖๔
ก้นกบ
๑,๘๗๔
กฎเกณฑ์
๑,๘๗๒
อกทะเล
๑,๘๐๑
กดหัว
๑,๗๙๕
กฎหมายพาณิชย์
๑,๗๗๙
ก้นบุหรี่
๑,๗๕๗
กฎหมายพาณิชย์
๑,๗๕๓
ก้นหย่อน
๑,๗๔๓

สถิติการค้นหาคำศัพท์ที่ปรากฏใน
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ย้อนหลัง ๑ วัน
คำศัพท์ จำนวนครั้งที่พบ
ขี่
๘๗
กกเสา
๓๗
กช-
๓๒
กช-
๓๒
กช-
๓๒
กงวาน
๓๐
กงวาน
๓๐
กฎบัตรสหประชาชาติ
๓๐
อกทะเล
๒๘
อกทะเล
๒๘
กฎหมายพาณิชย์
๒๗
กฎเกณฑ์
๒๗
กฎหมายพาณิชย์
๒๗
กฎหมายพาณิชย์
๒๗
กฎเกณฑ์
๒๗
กรรมาชีพ
๒๗
กฐินัตถารกรรม
๒๖
กตเวที
๒๖
กรรมการ
๒๖
กรรหาย
๒๖

๒๐ อันดับสูงสุดของการค้นหาคำศัพท์ที่ไม่ปรากฏในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔


สถิติการค้นหาคำศัพท์ที่ไม่ปรากฏใน
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (สถิติสะสม)
คำศัพท์ จำนวนครั้งที่พบ
อินเทอร์เนต
๕๙๕
อีเมล
๔๔๔
อินเตอร์เน็ต
๓๓๕
เว็บไซต์
๒๙๙
อีเมล์
๒๙๐
แอปเปิล
๒๘๒
ดิจิทัล
๒๕๕
แอปพลิเคชัน
๒๕๓
ช้อปปิ้ง
๒๒๐
ความพึงพอใจ
๑๘๗
ผัดไท
๑๘๑
ณัฐ
๑๗๙
สติ๊กเกอร์
๑๗๘
ปรากฎ
๑๗๕
ดิจิตอล
๑๗๓
คอรัปชัน
๑๖๖
วรรณ
๑๖๖
วร
๑๖๔
ความเชื่อ
๑๖๒
วีดิทัศน์
๑๕๖

สถิติการค้นหาคำศัพท์ที่ไม่ปรากฏใน
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ย้อนหลัง ๑ วัน
คำศัพท์ จำนวนครั้งที่พบ
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
๑๔
อีเมล
กระบะน้ำ
แอพพลิเคชั่น
ริดรอน
วิบวับ
อีเมล์
ประเพณีสงกรานต์
เช็ก
วอลเล็ท
อินเทอร์เนต
อินเตอร์เน็ต
อีเมลล์
วร
สรงน้ำ
ฮอต
ผลกระทบ
แก๊งค์
สุญญ
หมดแล้ว