สถิติการค้นหาคำศัพท์๒๐ อันดับสูงสุดของการค้นหาคำศัพท์ที่ปรากฏในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔


สถิติการค้นหาคำศัพท์ที่ปรากฏใน
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (สถิติสะสม)
คำศัพท์ จำนวนครั้งที่พบ
กกเสา
๖๑,๑๘๗
กงวาน
๕๒,๔๖๒
กช-
๔๘,๑๙๘
กฎบัตรสหประชาชาติ
๔๔,๙๖๕
กฎเกณฑ์
๔๒,๔๕๙
กฎหมายพาณิชย์
๔๑,๕๕๕
กฐินัตถารกรรม
๓๙,๗๑๖
กตเวที
๓๗,๙๐๕
กดหัว
๓๗,๖๗๗
ก้นกบ
๓๕,๒๙๘
ก้นบุหรี่
๓๓,๔๙๒
ก้นหย่อน
๓๒,๘๕๗
กบินทร์
๓๒,๓๑๖
ก่นโคตร
๓๒,๒๕๑
กบเลือกนาย
๓๑,๐๕๑
กมณฑลาภิเษก
๓๐,๕๐๐
ก้มหัว
๒๙,๘๗๖
กรณียกิจ
๒๙,๗๘๓
กรกฏ
๒๙,๖๙๔
กระทะ
๒๙,๑๗๓

สถิติการค้นหาคำศัพท์ที่ปรากฏใน
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ย้อนหลัง ๑ วัน
คำศัพท์ จำนวนครั้งที่พบ
กกเสา
๑๒๗
กงวาน
๑๑๕
กช-
๑๐๓
กฎบัตรสหประชาชาติ
๙๗
กฐินัตถารกรรม
๙๐
กฎเกณฑ์
๘๖
กฎหมายพาณิชย์
๘๔
สง
๘๔
กดหัว
๘๑
กตเวที
๗๙
ก้นกบ
๗๖
กบินทร์
๗๔
ก้นบุหรี่
๗๒
ก่นโคตร
๗๒
ก้นหย่อน
๗๐
กบเลือกนาย
๖๘
สกัด
๖๗
กรกฏ
๖๖
กรณียกิจ
๖๖
กมณฑลาภิเษก
๖๕

๒๐ อันดับสูงสุดของการค้นหาคำศัพท์ที่ไม่ปรากฏในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔


สถิติการค้นหาคำศัพท์ที่ไม่ปรากฏใน
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (สถิติสะสม)
คำศัพท์ จำนวนครั้งที่พบ
อินเทอร์เนต
๔,๖๐๙
อีเมล
๔,๔๐๖
กะทะ
๓,๘๙๔
แอปพลิเคชัน
๓,๖๔๗
อินเตอร์เน็ต
๓,๑๘๘
เว็บไซต์
๓,๐๑๙
แอปเปิล
๒,๗๐๖
เกมส์
๒,๖๙๔
อีเมล์
๒,๕๓๕
ภัทร
๒,๕๑๘
น็อต
๒,๔๔๗
วรรณ
๒,๓๘๖
วร
๒,๓๐๘
ดิจิทัล
๒,๒๖๒
ธารารัตน์
๒,๒๕๙
ปรากฎ
๒,๑๙๒
ช้อปปิ้ง
๒,๑๔๐
ล็อค
๒,๑๓๘
คช
๒,๑๐๙
ผัดไท
๒,๐๔๗

สถิติการค้นหาคำศัพท์ที่ไม่ปรากฏใน
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ย้อนหลัง ๑ วัน
คำศัพท์ จำนวนครั้งที่พบ
พุทโธวาท
๕๑
หวก
๔๗
Free
๓๒
ถังแตก
๓๐
วุฒิภาวะ
๒๘
อเนคชาติ
๒๗
เจียวเหวย
๒๕
จิตตภาพ
๒๒
ชนมายุ
๒๐
เฟรน
๑๘
เทศากิบาล
๑๘
โทง
๑๗
ทง
๑๖
อินเทอร์เนต
๑๖
ผัดไท
๑๔
หล
๑๔
ชันนะสูด
๑๓
ฮ่ำ
๑๓
Party
๑๒
ไฟเขียว
๑๒