สถิติการค้นหาคำศัพท์๒๐ อันดับสูงสุดของการค้นหาคำศัพท์ที่ปรากฏในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔


สถิติการค้นหาคำศัพท์ที่ปรากฏใน
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (สถิติสะสม)
คำศัพท์ จำนวนครั้งที่พบ
กกเสา
๓๓,๘๐๕
กงวาน
๒๙,๐๒๗
กช-
๒๖,๗๔๕
กฎบัตรสหประชาชาติ
๒๕,๐๔๕
กฎเกณฑ์
๒๓,๓๒๑
กฎหมายพาณิชย์
๒๒,๙๙๔
กฐินัตถารกรรม
๒๒,๐๓๐
กตเวที
๒๑,๐๖๑
กดหัว
๒๐,๘๖๔
ก้นกบ
๑๙,๖๒๕
ก้นบุหรี่
๑๘,๖๐๔
ก้นหย่อน
๑๘,๒๙๖
กบินทร์
๑๘,๐๗๒
ก่นโคตร
๑๗,๙๗๘
กบเลือกนาย
๑๗,๓๒๑
กมณฑลาภิเษก
๑๗,๑๐๒
กรณียกิจ
๑๖,๗๗๘
ก้มหัว
๑๖,๖๖๕
กรกฏ
๑๖,๖๔๒
กระทะ
๑๖,๔๔๔

สถิติการค้นหาคำศัพท์ที่ปรากฏใน
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ย้อนหลัง ๑ วัน
คำศัพท์ จำนวนครั้งที่พบ
กกเสา
๑๑๔
กช-
๑๐๓
กงวาน
๑๐๒
กฎบัตรสหประชาชาติ
๙๔
กฎหมายพาณิชย์
๘๙
เชือนแช
๘๗
กฎเกณฑ์
๘๖
กฐินัตถารกรรม
๘๖
กดหัว
๘๔
กตเวที
๘๒
ก้นกบ
๘๐
พฤกษา
๘๐
ก้นบุหรี่
๗๕
ก้นหย่อน
๗๒
กรณียกิจ
๗๑
ก่นโคตร
๖๘
กบินทร์
๖๘
สกุณา
๖๘
พรรษา
๖๗
กมณฑลาภิเษก
๖๔

๒๐ อันดับสูงสุดของการค้นหาคำศัพท์ที่ไม่ปรากฏในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔


สถิติการค้นหาคำศัพท์ที่ไม่ปรากฏใน
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (สถิติสะสม)
คำศัพท์ จำนวนครั้งที่พบ
อินเทอร์เนต
๓,๑๗๒
อีเมล
๒,๘๙๕
อินเตอร์เน็ต
๒,๒๔๑
แอปพลิเคชัน
๒,๑๙๐
กะทะ
๒,๐๕๓
เว็บไซต์
๒,๐๓๑
แอปเปิล
๑,๙๔๙
น็อต
๑,๖๘๖
อีเมล์
๑,๖๗๓
ดิจิทัล
๑,๕๘๘
เกมส์
๑,๕๒๔
ภัทร
๑,๕๐๗
ช้อปปิ้ง
๑,๔๙๒
วร
๑,๔๖๒
วรรณ
๑,๓๘๕
ล็อค
๑,๒๙๐
แอพพลิเคชั่น
๑,๒๓๕
คช
๑,๑๗๔
ผัดไท
๑,๑๔๖
แซว
๑,๑๔๕

สถิติการค้นหาคำศัพท์ที่ไม่ปรากฏใน
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ย้อนหลัง ๑ วัน
คำศัพท์ จำนวนครั้งที่พบ
ปัทมา
๓๓
มณโฑ
๒๗
เพาะพันธุ์
๒๕
กายา
๒๐
กาญจน์
๑๙
รูปปั้น
๑๙
อินเทอร์เนต
๑๘
แย้มพระสรวง
๑๘
เขม
๑๗
ภัสม์ธุลี
๑๖
เคล็ดลับ
๑๕
โน๊ตบุค
๑๕
คอรัปชัน
๑๓
อินเตอร์เน็ต
๑๓
พิซซา
๑๓
เคลียด
๑๓
อีเมล
๑๒
นร
๑๒
ล็อค
๑๒
คช
๑๑