สถิติการค้นหาคำศัพท์๒๐ อันดับสูงสุดของการค้นหาคำศัพท์ที่ปรากฏในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔


สถิติการค้นหาคำศัพท์ที่ปรากฏใน
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (สถิติสะสม)
คำศัพท์ จำนวนครั้งที่พบ
กกเสา
๘๗,๓๘๒
กงวาน
๗๕,๐๘๖
กช-
๖๙,๑๐๔
กฎบัตรสหประชาชาติ
๖๔,๕๒๓
กฎเกณฑ์
๖๐,๘๗๙
กฎหมายพาณิชย์
๕๙,๘๒๘
กฐินัตถารกรรม
๕๗,๓๖๘
กตเวที
๕๔,๗๒๖
กดหัว
๕๔,๗๐๖
ก้นกบ
๕๑,๑๗๘
ก้นบุหรี่
๔๘,๕๓๗
ก้นหย่อน
๔๗,๕๘๕
ก่นโคตร
๔๖,๘๑๒
กบินทร์
๔๖,๖๒๗
กบเลือกนาย
๔๔,๙๖๙
กมณฑลาภิเษก
๔๔,๑๘๘
ก้มหัว
๔๓,๔๕๕
กระทะ
๔๓,๓๑๑
กรกฏ
๔๓,๐๙๙
กรณียกิจ
๔๒,๘๘๕

สถิติการค้นหาคำศัพท์ที่ปรากฏใน
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ย้อนหลัง ๑ วัน
คำศัพท์ จำนวนครั้งที่พบ
ภาษา
๓๗๑
กกเสา
๑๗๐
กงวาน
๑๔๕
กช-
๑๔๒
กบ
๑๓๑
ฉนาก
๑๓๐
ผลา
๑๓๐
กฎบัตรสหประชาชาติ
๑๒๘
กฎหมายพาณิชย์
๑๒๓
กฎเกณฑ์
๑๒๑
กฐินัตถารกรรม
๑๑๕
กดหัว
๑๑๓
กตเวที
๑๑๒
ก้นกบ
๑๐๙
ก่นโคตร
๑๐๙
ก้นหย่อน
๑๐๘
ก้นบุหรี่
๑๐๖
กุมภา
๑๐๖
เกรียงไกร
๑๐๕
ดาษเดียร
๑๐๔

๒๐ อันดับสูงสุดของการค้นหาคำศัพท์ที่ไม่ปรากฏในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔


สถิติการค้นหาคำศัพท์ที่ไม่ปรากฏใน
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (สถิติสะสม)
คำศัพท์ จำนวนครั้งที่พบ
อินเทอร์เนต
๕,๙๖๖
กะทะ
๕,๙๕๑
อีเมล
๕,๘๘๘
แอปพลิเคชัน
๕,๔๐๔
อินเตอร์เน็ต
๔,๑๖๕
เว็บไซต์
๔,๐๑๑
เกมส์
๓,๗๔๒
แอปเปิล
๓,๕๑๐
ภัทร
๓,๓๔๙
น็อต
๓,๓๑๗
อีเมล์
๓,๒๖๓
ล็อค
๓,๒๓๓
วร
๓,๑๙๒
วรรณ
๓,๑๒๓
ปรากฎ
๒,๙๐๕
ดิจิทัล
๒,๘๘๘
แอพพลิเคชั่น
๒,๘๒๑
ผัดไท
๒,๗๗๖
คช
๒,๗๒๓
ช้อปปิ้ง
๒,๗๐๖

สถิติการค้นหาคำศัพท์ที่ไม่ปรากฏใน
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ย้อนหลัง ๑ วัน
คำศัพท์ จำนวนครั้งที่พบ
ขุนไศล
๘๖
พระภูมี
๗๙
สบสมาน
๗๓
ตรีชา
๕๐
หุบห้อง
๔๒
ดำจร
๓๐
ประดิพัทธ์
๒๖
แฟ๊บ
๒๐
กะทะ
๑๘
สายชล
๑๘
หลงไหล
๑๓
อภัยมณีนาถ
๑๓
พระโฉมยง
๑๒
พรรษ์
๑๑
อินเทอร์เนต
อีเมล
แอปพลิเคชัน
อ่ะ
เพรียบพร้อม
ภพไตร