สถิติการค้นหาคำศัพท์๒๐ อันดับสูงสุดของการค้นหาคำศัพท์ที่ปรากฏในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔


สถิติการค้นหาคำศัพท์ที่ปรากฏใน
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (สถิติสะสม)
คำศัพท์ จำนวนครั้งที่พบ
กกเสา
๔๖,๑๐๘
กงวาน
๓๙,๕๗๓
กช-
๓๖,๓๔๔
กฎบัตรสหประชาชาติ
๓๓,๙๙๓
กฎเกณฑ์
๓๑,๖๗๘
กฎหมายพาณิชย์
๓๑,๒๖๖
กฐินัตถารกรรม
๒๙,๙๗๙
กตเวที
๒๘,๕๖๙
กดหัว
๒๘,๔๐๙
ก้นกบ
๒๖,๗๓๘
ก้นบุหรี่
๒๕,๓๗๖
ก้นหย่อน
๒๔,๙๐๐
กบินทร์
๒๔,๕๐๒
ก่นโคตร
๒๔,๔๒๖
กบเลือกนาย
๒๓,๕๒๘
กมณฑลาภิเษก
๒๓,๑๘๖
กรณียกิจ
๒๒,๖๗๖
ก้มหัว
๒๒,๖๖๕
กรกฏ
๒๒,๕๗๙
กระทะ
๒๑,๙๙๖

สถิติการค้นหาคำศัพท์ที่ปรากฏใน
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ย้อนหลัง ๑ วัน
คำศัพท์ จำนวนครั้งที่พบ
กกเสา
๖๘
กงวาน
๕๖
กช-
๕๑
กฎบัตรสหประชาชาติ
๔๖
กฎหมายพาณิชย์
๔๔
กฎเกณฑ์
๔๔
กฐินัตถารกรรม
๔๔
กตเวที
๔๓
กดหัว
๔๒
อกสั่นขวัญหาย
๔๒
อกทะเล
๔๑
อกุศล
๔๐
อกแล
๓๙
องคาพยพ
๓๙
อง
๓๘
อดทน
๓๗
ก้นกบ
๓๖
องค์การมหาชน
๓๕
อจล-
๓๔
อติ
๓๔

๒๐ อันดับสูงสุดของการค้นหาคำศัพท์ที่ไม่ปรากฏในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔


สถิติการค้นหาคำศัพท์ที่ไม่ปรากฏใน
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (สถิติสะสม)
คำศัพท์ จำนวนครั้งที่พบ
อินเทอร์เนต
๓,๘๕๑
อีเมล
๓,๖๐๒
แอปพลิเคชัน
๒,๘๗๒
กะทะ
๒,๗๘๕
อินเตอร์เน็ต
๒,๖๘๗
เว็บไซต์
๒,๔๙๕
แอปเปิล
๒,๒๙๙
เกมส์
๒,๐๗๓
น็อต
๒,๐๖๘
อีเมล์
๒,๐๔๔
ภัทร
๑,๙๑๓
ดิจิทัล
๑,๙๑๐
วร
๑,๘๘๐
ช้อปปิ้ง
๑,๗๕๒
วรรณ
๑,๗๔๘
ธารารัตน์
๑,๖๕๗
ล็อค
๑,๖๒๕
แอพพลิเคชั่น
๑,๖๑๒
คช
๑,๕๔๓
ปรากฎ
๑,๕๑๔

สถิติการค้นหาคำศัพท์ที่ไม่ปรากฏใน
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ย้อนหลัง ๑ วัน
คำศัพท์ จำนวนครั้งที่พบ
ธารารัตน์
๒๑
แอปพลิเคชัน
๑๕
แอพพลิเคชั่น
อีเมล
อินเตอร์เน็ต
วีร
สตรอเบอรี
สการ
มล่าว
นะค่ะ
เอนก
โคช
Internet
ไม่รู้จักเสือเอาเรือเข้ามาจอดไม่รู้จักมอดเอาไม้เข้
เฟสบุค
โอมเพี้ยง
ชะมดชะม้อย
ผู้ยายำ
ฦาเล่า
สัมธนะพานิช