สถิติการค้นหาคำศัพท์๒๐ อันดับสูงสุดของการค้นหาคำศัพท์ที่ปรากฏในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔


สถิติการค้นหาคำศัพท์ที่ปรากฏใน
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (สถิติสะสม)
คำศัพท์ จำนวนครั้งที่พบ
กกเสา
๗,๐๖๒
กงวาน
๖,๐๖๒
กงวาน
๕,๖๔๕
กช-
๕,๕๘๔
กฎบัตรสหประชาชาติ
๕,๒๗๐
กช-
๕,๑๓๖
กฎหมายพาณิชย์
๔,๘๒๐
กฎเกณฑ์
๔,๘๑๙
กช-
๔,๖๗๙
กฐินัตถารกรรม
๔,๕๘๒
กฎเกณฑ์
๔,๕๐๗
กฎหมายพาณิชย์
๔,๔๒๓
กตเวที
๔,๔๑๒
กตเวที
๔,๔๐๒
กฎหมายพาณิชย์
๔,๓๙๗
กดหัว
๔,๓๓๒
กดหัว
๔,๑๖๓
ก้นกบ
๔,๐๗๑
ก้นบุหรี่
๓,๘๔๗
ก้นหย่อน
๓,๘๑๐

สถิติการค้นหาคำศัพท์ที่ปรากฏใน
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ย้อนหลัง ๑ วัน
คำศัพท์ จำนวนครั้งที่พบ
กกเสา
๕๘
กงวาน
๕๐
กงวาน
๕๐
กช-
๔๗
กช-
๔๗
กช-
๔๗
กฎบัตรสหประชาชาติ
๔๖
กฎหมายพาณิชย์
๔๑
กฎเกณฑ์
๔๑
กฎเกณฑ์
๔๑
กฎหมายพาณิชย์
๔๑
กฎหมายพาณิชย์
๔๑
กฐินัตถารกรรม
๓๘
กดหัว
๓๗
กดหัว
๓๗
กบินทร์
๓๕
กบินทร์
๓๕
ก้นบุหรี่
๓๔
กรณียกิจ
๓๔
ก้นหย่อน
๓๓

๒๐ อันดับสูงสุดของการค้นหาคำศัพท์ที่ไม่ปรากฏในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔


สถิติการค้นหาคำศัพท์ที่ไม่ปรากฏใน
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (สถิติสะสม)
คำศัพท์ จำนวนครั้งที่พบ
อินเทอร์เนต
๘๗๓
อีเมล
๗๕๕
อินเตอร์เน็ต
๕๖๘
แอปเปิล
๕๑๔
เว็บไซต์
๔๙๔
อีเมล์
๔๘๙
แอปพลิเคชัน
๔๕๐
ดิจิทัล
๔๒๔
ช้อปปิ้ง
๓๕๔
ภัทร
๓๔๐
แซว
๓๓๘
สติ๊กเกอร์
๓๓๘
ปรากฎ
๓๒๒
สติกเกอร์
๓๐๕
ณัฐ
๒๙๗
วรรณ
๒๙๖
ความพึงพอใจ
๒๙๕
รสชาด
๒๘๖
รสชาด
๒๘๖
ผัดไท
๒๗๗

สถิติการค้นหาคำศัพท์ที่ไม่ปรากฏใน
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ย้อนหลัง ๑ วัน
คำศัพท์ จำนวนครั้งที่พบ
เเถลงข่าว
๑๓
วีดีทัศน์
อนุสาสน์
คำประพันธ์
อีเมล์
อินเตอร์เน็ต
อรรถวลี
อีเมล
คณา
เคล็ดลับ
พริ้วไหว
วิโยก
ความเพียร
สตรอว์เบอร์รี่
กล้วยบวชชี
นันท
วัฒน์
ชลอ
เอนกประสงค์
แอปเปิล