สถิติการค้นหาคำศัพท์๒๐ อันดับสูงสุดของการค้นหาคำศัพท์ที่ปรากฏในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔


สถิติการค้นหาคำศัพท์ที่ปรากฏใน
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (สถิติสะสม)
คำศัพท์ จำนวนครั้งที่พบ
กกเสา
๓๙,๖๐๗
กงวาน
๓๔,๐๒๔
กช-
๓๑,๓๔๓
กฎบัตรสหประชาชาติ
๒๙,๓๕๑
กฎเกณฑ์
๒๗,๓๘๖
กฎหมายพาณิชย์
๒๖,๙๘๗
กฐินัตถารกรรม
๒๕,๘๗๐
กตเวที
๒๔,๗๒๑
กดหัว
๒๔,๔๙๙
ก้นกบ
๒๓,๐๘๔
ก้นบุหรี่
๒๑,๙๑๒
ก้นหย่อน
๒๑,๕๓๒
กบินทร์
๒๑,๒๓๕
ก่นโคตร
๒๑,๑๓๒
กบเลือกนาย
๒๐,๓๖๙
กมณฑลาภิเษก
๒๐,๐๘๕
กรณียกิจ
๑๙,๖๖๘
ก้มหัว
๑๙,๖๐๖
กรกฏ
๑๙,๕๕๗
กระทะ
๑๙,๑๖๘

สถิติการค้นหาคำศัพท์ที่ปรากฏใน
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ย้อนหลัง ๑ วัน
คำศัพท์ จำนวนครั้งที่พบ
กฎเกณฑ์
๑๓๐
กกเสา
๑๑๕
กงวาน
๑๐๑
กช-
๙๒
กฎบัตรสหประชาชาติ
๙๐
กฎหมายพาณิชย์
๗๙
กฐินัตถารกรรม
๗๕
กตเวที
๗๕
ความรู้
๗๓
กดหัว
๗๒
ก้นกบ
๗๑
ก้นบุหรี่
๖๙
กระทะ
๖๘
กีดขวาง
๖๘
ก้นหย่อน
๖๖
ก้มหัว
๖๖
กบินทร์
๖๕
กรกฏ
๖๕
กรณียกิจ
๖๕
ก่นโคตร
๖๔

๒๐ อันดับสูงสุดของการค้นหาคำศัพท์ที่ไม่ปรากฏในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔


สถิติการค้นหาคำศัพท์ที่ไม่ปรากฏใน
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (สถิติสะสม)
คำศัพท์ จำนวนครั้งที่พบ
อินเทอร์เนต
๓,๕๓๒
อีเมล
๓,๒๓๘
แอปพลิเคชัน
๒,๔๘๓
อินเตอร์เน็ต
๒,๔๖๔
กะทะ
๒,๔๔๒
เว็บไซต์
๒,๒๖๒
แอปเปิล
๒,๑๓๔
น็อต
๑,๘๘๒
อีเมล์
๑,๘๖๑
เกมส์
๑,๗๙๗
ดิจิทัล
๑,๗๔๖
วร
๑,๗๔๓
ภัทร
๑,๗๐๗
ช้อปปิ้ง
๑,๖๒๘
วรรณ
๑,๕๗๘
ล็อค
๑,๔๔๐
แอพพลิเคชั่น
๑,๓๙๔
คช
๑,๓๙๑
ผัดไท
๑,๓๑๖
ปรากฎ
๑,๓๑๔

สถิติการค้นหาคำศัพท์ที่ไม่ปรากฏใน
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ย้อนหลัง ๑ วัน
คำศัพท์ จำนวนครั้งที่พบ
ความสามารถ
๒๕
ตอไม้
๑๖
แอปพลิเคชัน
๑๔
อีรุงตุงนัง
๑๒
นกแสก
๑๐
เคล็ดลับ
๑๐
ประทุม
๑๐
น็อต
แอปเปิล
นกขมิ้น
อินเทอร์เนต
เถ
ชวัลชัย
ซิลิกา
พัชร
อีเมล
วรรณ
เกมส์
คชา
สรา