สถิติการค้นหาคำศัพท์๒๐ อันดับสูงสุดของการค้นหาคำศัพท์ที่ปรากฏในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔


สถิติการค้นหาคำศัพท์ที่ปรากฏใน
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (สถิติสะสม)
คำศัพท์ จำนวนครั้งที่พบ
กกเสา
๕๔,๙๘๙
กงวาน
๔๗,๑๓๘
กช-
๔๓,๓๑๖
กฎบัตรสหประชาชาติ
๔๐,๔๗๗
กฎเกณฑ์
๓๘,๒๘๕
กฎหมายพาณิชย์
๓๗,๓๕๘
กฐินัตถารกรรม
๓๕,๗๓๓
กตเวที
๓๔,๒๒๔
กดหัว
๓๓,๙๓๒
ก้นกบ
๓๑,๘๔๘
ก้นบุหรี่
๓๐,๑๙๙
ก้นหย่อน
๒๙,๖๔๑
กบินทร์
๒๙,๐๙๖
ก่นโคตร
๒๙,๐๘๒
กบเลือกนาย
๒๗,๙๙๕
กมณฑลาภิเษก
๒๗,๕๒๓
ก้มหัว
๒๖,๙๓๘
กรณียกิจ
๒๖,๘๔๙
กรกฏ
๒๖,๗๖๖
กระทะ
๒๖,๑๖๒

สถิติการค้นหาคำศัพท์ที่ปรากฏใน
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ย้อนหลัง ๑ วัน
คำศัพท์ จำนวนครั้งที่พบ
กกเสา
๘๔
กงวาน
๗๖
กช-
๗๒
หัว ๑
๗๐
กฎบัตรสหประชาชาติ
๖๒
กฎเกณฑ์
๖๑
กฐินัตถารกรรม
๕๘
กฎหมายพาณิชย์
๕๗
กดหัว
๕๗
กตเวที
๕๔
ก้นกบ
๕๒
กบเลือกนาย
๕๑
ก้นหย่อน
๕๐
ก่นโคตร
๕๐
ก้นบุหรี่
๔๘
สกุณา
๔๘
กบินทร์
๔๗
กมณฑลาภิเษก
๔๖
กรณียกิจ
๔๕
อกทะเล
๔๔

๒๐ อันดับสูงสุดของการค้นหาคำศัพท์ที่ไม่ปรากฏในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔


สถิติการค้นหาคำศัพท์ที่ไม่ปรากฏใน
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (สถิติสะสม)
คำศัพท์ จำนวนครั้งที่พบ
อินเทอร์เนต
๔,๓๐๖
อีเมล
๔,๐๔๒
กะทะ
๓,๔๗๒
แอปพลิเคชัน
๓,๓๔๐
อินเตอร์เน็ต
๓,๐๐๔
เว็บไซต์
๒,๗๘๒
แอปเปิล
๒,๕๑๒
เกมส์
๒,๓๘๘
ภัทร
๒,๓๔๖
อีเมล์
๒,๓๓๕
น็อต
๒,๒๘๐
ธารารัตน์
๒,๒๒๑
วรรณ
๒,๑๔๗
ดิจิทัล
๒,๑๓๑
วร
๒,๑๒๗
ปรากฎ
๑,๙๘๗
ช้อปปิ้ง
๑,๙๔๔
ล็อค
๑,๙๓๑
คช
๑,๘๕๓
แอพพลิเคชั่น
๑,๘๔๕

สถิติการค้นหาคำศัพท์ที่ไม่ปรากฏใน
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ย้อนหลัง ๑ วัน
คำศัพท์ จำนวนครั้งที่พบ
กะทะ
๒๗
สุขนิสัย
๑๕
กายา
๑๔
มรณา
กุมภาพาล
ตรีชา
วรรณ
ปรเมศ
ภพไตร
โอรสา
อีเมล์
คช
เกมส์
สุขสันต์
ข้าวงอก
เกล็ดปลา
โยธี
ก๋วยจั๊บ
มอดม้วย
แก้วน้ำ