สถิติการค้นหาคำศัพท์๒๐ อันดับสูงสุดของการค้นหาคำศัพท์ที่ปรากฏในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔


สถิติการค้นหาคำศัพท์ที่ปรากฏใน
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (สถิติสะสม)
คำศัพท์ จำนวนครั้งที่พบ
กกเสา
๑๒,๕๖๙
กงวาน
๑๐,๖๙๐
กช-
๙,๘๕๐
กฎบัตรสหประชาชาติ
๙,๒๖๗
กฎเกณฑ์
๘,๕๖๘
กฎหมายพาณิชย์
๘,๔๗๒
กฐินัตถารกรรม
๘,๐๕๗
กตเวที
๗,๗๑๖
กดหัว
๗,๖๕๒
ก้นกบ
๗,๑๖๑
ก้นบุหรี่
๖,๗๖๕
ก้นหย่อน
๖,๖๘๙
กบินทร์
๖,๕๙๓
ก่นโคตร
๖,๕๕๙
กบเลือกนาย
๖,๓๑๓
กมณฑลาภิเษก
๖,๒๕๑
กรณียกิจ
๖,๒๒๑
สกัด
๖,๑๐๗
ก้มหัว
๖,๐๗๕
อกทะเล
๖,๐๖๖

สถิติการค้นหาคำศัพท์ที่ปรากฏใน
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ย้อนหลัง ๑ วัน
คำศัพท์ จำนวนครั้งที่พบ
กกเสา
๔๒
กงวาน
๓๘
กช-
๓๗
น้ำ
๓๗
กฎบัตรสหประชาชาติ
๓๕
กฎเกณฑ์
๓๔
กฎหมายพาณิชย์
๓๓
กดหัว
๓๒
กฐินัตถารกรรม
๓๑
กตเวที
๓๑
ก้นบุหรี่
๒๙
ก้นกบ
๒๘
ก้นหย่อน
๒๘
กบเลือกนาย
๒๘
ก่นโคตร
๒๗
กบินทร์
๒๗
หัว ๑
๒๗
เป็น ๒
๒๗
กมณฑลาภิเษก
๒๕
ก้มหัว
๒๔

๒๐ อันดับสูงสุดของการค้นหาคำศัพท์ที่ไม่ปรากฏในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔


สถิติการค้นหาคำศัพท์ที่ไม่ปรากฏใน
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (สถิติสะสม)
คำศัพท์ จำนวนครั้งที่พบ
อินเทอร์เนต
๑,๓๓๔
อีเมล
๑,๒๕๖
อินเตอร์เน็ต
๙๒๐
แอปเปิล
๘๒๘
เว็บไซต์
๘๑๙
อีเมล์
๗๘๙
แอปพลิเคชัน
๗๔๙
ดิจิทัล
๖๕๐
ช้อปปิ้ง
๖๒๐
แซว
๕๘๔
วร
๕๘๐
ภัทร
๕๔๔
วรรณ
๕๑๕
สติ๊กเกอร์
๔๙๒
คช
๔๘๖
ความพึงพอใจ
๔๘๓
ผัดไท
๔๘๑
ปรากฎ
๔๗๗
เกมส์
๔๖๘
กะทะ
๔๖๔

สถิติการค้นหาคำศัพท์ที่ไม่ปรากฏใน
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ย้อนหลัง ๑ วัน
คำศัพท์ จำนวนครั้งที่พบ
ภานุพง
อีเมล์
ปิติ
เทวา
ฟะ
ดน
เฟ
วร
หลับไหล
สติ๊กเกอร์
ธิราช
เอ้า
ออนไลน์
หร
อินเทอร์เนต
สุร
อีเมล
เช็ก
เอนก
ปร