สถิติการค้นหาคำศัพท์๒๐ อันดับสูงสุดของการค้นหาคำศัพท์ที่ปรากฏในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔


สถิติการค้นหาคำศัพท์ที่ปรากฏใน
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (สถิติสะสม)
คำศัพท์ จำนวนครั้งที่พบ
กกเสา
๔,๑๗๒
กงวาน
๓,๕๗๔
กช-
๓,๒๙๕
กงวาน
๓,๑๕๗
กฎบัตรสหประชาชาติ
๓,๑๐๙
กช-
๒,๘๔๗
กฎเกณฑ์
๒,๘๔๔
กฎหมายพาณิชย์
๒,๘๒๓
กฐินัตถารกรรม
๒,๗๐๗
กตเวที
๒,๖๔๐
กตเวที
๒,๖๓๐
กดหัว
๒,๕๖๐
กฎเกณฑ์
๒,๕๓๒
ก้นกบ
๒,๔๔๔
กฎหมายพาณิชย์
๒,๔๒๖
กฎหมายพาณิชย์
๒,๔๐๐
กดหัว
๒,๓๙๑
กช-
๒,๓๙๐
อกทะเล
๒,๓๔๕
ก้นบุหรี่
๒,๓๐๐

สถิติการค้นหาคำศัพท์ที่ปรากฏใน
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ย้อนหลัง ๑ วัน
คำศัพท์ จำนวนครั้งที่พบ
กกเสา
๒๕
พำนัก
๒๕
สกปรก
๒๑
สกัด
๒๑
ปัญหา
๒๑
กษิดิ
๒๑
กษิดิ
๒๑
กงวาน
๒๐
กงวาน
๒๐
กฎบัตรสหประชาชาติ
๒๐
กช-
๑๙
กฎหมายพาณิชย์
๑๙
สติ
๑๙
มั่น
๑๙
กช-
๑๙
กฎหมายพาณิชย์
๑๙
กช-
๑๙
สติ
๑๙
กฎหมายพาณิชย์
๑๙
กฎเกณฑ์
๑๘

๒๐ อันดับสูงสุดของการค้นหาคำศัพท์ที่ไม่ปรากฏในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔


สถิติการค้นหาคำศัพท์ที่ไม่ปรากฏใน
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (สถิติสะสม)
คำศัพท์ จำนวนครั้งที่พบ
อินเทอร์เนต
๖๗๔
อีเมล
๕๒๖
อินเตอร์เน็ต
๔๐๕
เว็บไซต์
๓๗๒
อีเมล์
๓๕๓
แอปเปิล
๓๔๙
แอปพลิเคชัน
๓๑๖
ดิจิทัล
๓๐๖
ช้อปปิ้ง
๒๕๘
ความพึงพอใจ
๒๔๑
สติ๊กเกอร์
๒๓๔
ปรากฎ
๒๒๑
ณัฐ
๒๑๔
วรรณ
๒๐๗
ภัทร
๒๐๖
ผัดไท
๒๐๓
วร
๒๐๑
สติกเกอร์
๒๐๑
ดิจิตอล
๒๐๐
วีดิทัศน์
๒๐๐

สถิติการค้นหาคำศัพท์ที่ไม่ปรากฏใน
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ย้อนหลัง ๑ วัน
คำศัพท์ จำนวนครั้งที่พบ
ตะมุตะมิ
๑๒
ภัทร
๑๐
ธนา
ปลากะพง
ซากปรักหักพัง
พระจันทร์
แอปพลิเคชัน
ปลากระพง
ไม้ตายพราย
ถวิลสุดา
เง๊ง
พระศรี
นัง
สุร
รัฏฐาธิปัตย์
วร
เศรษฐ
แฮปปี้
การวัด
เมตตาปรานี