Thai language English Language
Untitled Document  ราชบัณฑิตยสถานขอเชิญชมรายการ "สายตรวจภาษา" ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา ๑๑.๔๕-๑๑.๔๗ น. เริ่มออกอากาศวันเสาร์ที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖   
ข้อมูลหน่วยงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการสัมมนา ฯลฯ
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
คำถามที่ถามบ่อย (FAQ)
E-Book
ติดต่อเรา  
สมุดเยี่ยม  
รวมเว็บไซต์ที่น่าสนใจ  
การทับศัพท์
การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมัน
การอ่านตัวเลขต่าง ๆ
การอ่านเครื่องหมาย
การอ่านคำวิสามานยนาม
เครื่องหมายวรรคตอน
การเว้นวรรค
การเขียนคำย่อ
ชื่อจังหวัด เขต อำเภอ
ชื่อทะเล
ชื่อธาตุ
ชื่อประเทศ/เมืองหลวง
ลักษณนาม
ราชาศัพท์
รับข่าวสาร ยกเลิก
รับข่าวสาร ยกเลิก

ค้นหาข้อมูล ถาม-ตอบ:  

 
  คำถามที่ถามบ่อย (FAQ)
 
 
   
  การใช้ภาษาไทย

    ก ไก่ หรือ ก. ไก่    
  คำนี้หลัง ก ไม่มีจุด เพราะไม่ได้เป็นอักษรย่อ (ผู้ตอบ : ดร.ชลธิชา สุดมุข)  
    การใช้คำว่า "ท่าน"    
  ท่านชาย เป็นคำเรียกราชนิกุลฝ่ายชายชั้นหม่อมเจ้า "ท่านหญิง" เป็นคำเรียกราชนิกุลฝ่ายหญิงชั้นหม่อมเจ้า ซึ่ง "ท่านชาย" และ "ท่านหญิง" ในที่นี้ถือเป็นคำ ๑ คำ คือคำว่า "ท่าน" มิได้ใช้เป็นคำนำหน้านาม และคำว่า "ท่าน" นั้นในภาษาเขียนและภาษาที่ใช้เป็นทางการก็มิได้มีกำหนดให้ใช้เป็นคำนำนาม แต่คำว่า "ท่าน" เป็นคำสรรพนามบุรุษที่ ๒ เช่น "ท่านจะดื่มอะไรดีครับ" เป็นสรรพนามบุรุษที่ ๓ เช่น "อาจารย์ท่านไม่อยู่" หรือเป็นคำประกอบหน้าชื่อบรรดาหรือตำแหน่งเพื่อแสดงความเคารพ เช่น ท่านขุน ท่านประธานองคมนตรี ท่านเจ้าอาวาส ดังนั้นหากจะใช้ว่า ท่านรัฐมนตรี ก็อยู่ในข่ายของการใช้คำประกอบหน้าชื่อตำแหน่ง มิได้ใช้ในฐานะที่เป็นคำสรรพนาม ส่วนที่มีการใช้คำว่า "ท่าน" นำหน้าชื่ออย่างที่ในวงการเมืองเรียกกันนั้น น่าจะใช้ในลักษณะเป็นคำประกอบหน้าชื่อเพื่อแสดงความยกย่องให้เกียรติ ซึ่งมิได้ถือเป็นภาษาที่มีใช้ในภาษาเขียนหรือเป็นภาษาทางการ แต่ถือเป็นภาษาปากที่ใช้ในเฉพาะวงการหรือเฉพาะกลุ่ม (ผู้ตอบ : สุปัญญา ชมจินดา)  
    การใช้ ดร.นำหน้าชื่อ    
  ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ คำแสดงวุฒิการศึกษาไม่ใช้เป็นคำนำหน้านาม หรือนำหน้าชื่อ ทำนองเดียวกับคำแสดงวิชาชีพ เช่น นายแพทย์ เภสัชกร ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ ฯลฯ จะมีใช้เป็นคำนำหน้านามตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณได้ ก็คือ ตำแหน่งทางวิชาการ เช่น ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ศาสตราจารย์กิตติคุณ คำว่า ดร. เป็นคำแสดงวุฒิการศึกษา ซึ่งตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ไม่ใช้เป็นคำนำหน้านามตามแบบแผนของทางราชการ จึงไม่ใช้ ดร. เป็นคำนำหน้านามที่มีการใช้กันมักเป็นการใช้อยู่ในแวดวงวิชาชีพทางด้านการศึกษา ซึ่งหากเป็นหนังสือราชการแล้วไม่ใช้ ดร. เป็นคำนำหน้านามหรือนำหน้าชื่อ (ผู้ตอบ : สุปัญญา ชมจินดา)  
    ดร. คุณหญิง    
  มีคำถามว่าคุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา ได้รับปริญญาดุษฎี บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบัญชี จากมหาวิทยาลัยรังสิต ดังนั้น ควรเรียกว่า ดร. คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา หรือ คุณหญิง ดร. จารุวรรณ เมณฑกา ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๓๖ ระบุให้ผู้มีตำแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนในระดับปริญญา ที่ยังคงดำรงตำแหน่ง มีสิทธิใช้ตำแหน่งทางวิชาการเป็นคำนำนาม เช่น ศ. รศ. ผศ. แต่คำแสดงตำแหน่ง (เช่น รัฐมนตรี ปลัดกระทรวง อธิบดี ฯลฯ) คำแสดงวิชาชีพ (เช่น แพทย์ วิศวกร ทนาย ครูอาจารย์ ฯลฯ) คำแสดงคุณวุฒิการศึกษาชั้นปริญญาเอกไม่ได้กำหนดให้ใช้เป็นคำนำนามตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ ดังนั้นหากใช้คำนามให้ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ พ.ศ. ๒๕๒๖ ก็ใช้ว่า "คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา" แต่หากจะใช้เรียกเป็นภาษาปากไม่ทางการ โดยไม่คำนึงถึงระเบียบทางราชการ จะเรียกกันเป็นภาษาปากว่า ดร.คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา ก็ได้ แต่ไม่ถือเป็นการใช้ในภาษาเขียนทางราชการ (ผู้ตอบ : สุปัญญา ชมจินดา)  
    การใช้ " ธ "    
  ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถานให้บทนิยามของคำ "ธ" ว่า "ท่าน เธอ (เป็นสรรพนามบุรุษที่ 3)" ในภาษาสันสกฤตหมายถึง นามพระพรหม นามท้าวกุเวร ทรัพย์ (ผู้ตอบ : กระลำภักษ์ แพรกทอง)  
    การใช้ไปยาลน้อย ท้ายคำว่า กรุงเทพ    
  คำว่า "กรุงเทพฯ" เป็นชื่อย่อจาก "กรุงเทพมหานคร" ใช้อักษรย่อว่า กทม. แต่ถ้าเขียนชื่อเขตการปกครองที่หมายถึง กรุงเทพมหานครจะต้องเขียนว่า "กรุงเทพฯ" ต้องมีไปยาลน้อยด้วยเสมอจึงจะถูกต้องตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด การเขียนกรุงเทพโดยไม่ใส่ไปยาล เช่นที่นำไปใช้เป็นชื่อองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ ธ.กรุงเทพ จำกัด ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ ฯลฯ ถือเป็นวิสามานยนามหรือชื่อเฉพาะ ก็อาจไม่จำเป็นต้องใส่ไปยาลน้อยได้ (ผู้ตอบ : นฤมล นุชวานิช)  
    การใช้ลักษณนาม "ราย" "นาย" "คน"    
  คำว่า "ราย" เป็นลักษณนามใช้แก่เรื่อง ส่วน บุคคล หรือสิ่งที่แยกกล่าวเป็นอย่าง ๆ ไป เช่น เกิดอุบัติเหตุ ๓ ราย มีลูกหนี้ ๒ ราย คำว่า "นาย" เป็นลักษณนามใช้แก่บุคคล (มักใช้แก่ทหาร ตำรวจ) เช่น หน่วยนี้มีทหาร ๕ ๐๐๐ นาย คำว่า "คน" เป็นลักษณนามใช้แก่มนุษย์ เช่น วันนี้มีพนักงานลาหยุด ๑๐ คน (ผู้ตอบ : ดร.ชลธิชา สุดมุข)  
    ขริบ-ขลิบ ใช้ต่างกันอย่างไร    
  มีหลักง่าย ๆ ว่า ถ้าหมายถึงการตัดเล็มใช้ ขริบ แต่ถ้าหมายถึงเย็บหุ้มริมผ้าหรือการนำบางสิ่งมาตกแต่ง ใช้ ขลิบ เช่น ผ้าขลิบทอง (ผู้ตอบ : นัยนา วราอัศวปติ)  


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | หน้าถัดไป >>

  หน้าหลัก     |     พจนานุกรม    |     ศัพท์บัญญัติวิชาการ    |     อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทย    |     คลังความรู้    |   สิ่งพิมพ์    |     กระดานสนทนา    |     ถาม-ตอบ  
ติดต่อ ราชบัณฑิตยสถาน
สนามเสือป่า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐   โทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐ อีเมล ripub@royin.go.th
Copy Rights © 2007 The Royal Institute, All Rights Reserved.Developed by TATSolution