Thai language English Language
Untitled Document  ราชบัณฑิตยสถานขอเชิญชมรายการ "สายตรวจภาษา" ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา ๑๑.๔๕-๑๑.๔๗ น. เริ่มออกอากาศวันเสาร์ที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖   
ข้อมูลหน่วยงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการสัมมนา ฯลฯ
ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
คำถามที่ถามบ่อย (FAQ)
E-Book
ติดต่อเรา  
สมุดเยี่ยม  
รวมเว็บไซต์ที่น่าสนใจ  
การทับศัพท์
การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมัน
การอ่านตัวเลขต่าง ๆ
การอ่านเครื่องหมาย
การอ่านคำวิสามานยนาม
เครื่องหมายวรรคตอน
การเว้นวรรค
การเขียนคำย่อ
ชื่อจังหวัด เขต อำเภอ
ชื่อทะเล
ชื่อธาตุ
ชื่อประเทศ/เมืองหลวง
ลักษณนาม
ราชาศัพท์
๏ฟฝับ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ยก๏ฟฝ๏ฟฝิก
๏ฟฝับ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ยก๏ฟฝ๏ฟฝิก
 

 
  "เชิญ" หรือ "อัญเชิญ" (๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๐)
 

     "เชิญ" หรือ "อัญเชิญ"

          การนำพระบรมฉายาลักษณ์ที่ประดิษฐานอยู่ ณ ที่แห่งหนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ควรใช้คำว่า "เชิญ" หรือ "อัญเชิญ" ก่อนจะพิจารณาให้คำตอบ คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยแห่งราชบัณฑิตยสถานได้ตรวจสอบความหมายของ ๒ คำดังกล่าวในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งคำว่า "เชิญ" เป็นคำกริยา หมายถึง แสดงความปรารถนาเพื่อขอให้ทำการอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยความเคารพและอ่อนน้อม เช่น เชิญเทวดา เชิญมารับประทานอาหาร และยังหมายถึง ถือ อุ้มชู หรือนำไปเป็นต้น ด้วยความเคารพ เช่น เชิญพระแสง เชิญพระพุทธรูป เชิญธง เชิญขันหมาก และคำว่า "อัญเชิญ" เป็นคำกริยา หมายถึง เชิญด้วยความเคารพนับถือ เช่น อัญเชิญพระพุทธรูปไปประดิษฐานในพระอุโบสถ

          เมื่อพิจารณาความหมายของคำว่า "อัญเชิญ" ในพจนานุกรมฯ ที่ระบุว่าหมายถึง เชิญด้วยความเคารพนับถือ ผู้ใช้ภาษาอาจคิดว่าน่าจะใช้ว่า "อัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์" ได้ เพราะเชิญไปด้วยความเคารพนับถือ แต่แบบแผนการใช้คำว่า "เชิญ" และ "อัญเชิญ" ยังมีรายละเอียดมากกว่าที่ปรากฏอยู่ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ กล่าวคือ “เชิญ” ใช้แก่สิ่งของหรือบุคคล เช่น เชิญพระบรมราโชวาท เชิญพระบรมรูป เชิญพระบรมฉายาลักษณ์ เชิญเพลงพระราชนิพนธ์ เชิญพระแสง เชิญไฟพระฤกษ์ เชิญเสด็จพระราชดำเนิน แต่คำว่า "อัญเชิญ" ใช้แก่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ มีพระพุทธรูป พระบรมสารีริกธาตุ พระบรมอัฐิ ดวงพระวิญญาณ เป็นต้น

          อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในบทนิยามหนึ่งของคำว่า "เชิญ" ในพจนานุกรมฯ ได้ยกตัวอย่างคำไว้ว่า "เชิญพระพุทธรูป" และในตัวอย่างของบทนิยามคำว่า "อัญเชิญ" ในหนังสือเล่มเดียวกันก็ยกตัวอย่างว่า "อัญเชิญพระพุทธรูปไปประดิษฐานในพระอุโบสถ" ทำให้มีข้อสงสัยว่าควรใช้ว่า "เชิญพระพุทธรูป” หรือ "อัญเชิญพระพุทธรูป" จึงจะเหมาะสม ซึ่งในเรื่องนี้ที่ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าในบริบทดังกล่าวให้ใช้ว่า "อัญเชิญพระพุทธรูป" เนื่องจากเป็นการเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อนึ่ง ตัวอย่างที่ให้ไว้นี้ไม่อาจระบุไว้ได้ทั้งหมด ซึ่งผู้อ่านพิจารณาเลือกใช้คำ ๒ คำดังกล่าวได้ตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวไว้แล้ว.

สุปัญญา ชมจินดา

 
๏ฟฝ๏ฟฝอน๏ฟฝ๏ฟฝับ
  หน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก     |     ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝานุก๏ฟฝ๏ฟฝ    |     ๏ฟฝัพ๏ฟฝ๏ฟฝัญ๏ฟฝัต๏ฟฝ๏ฟฝิชาก๏ฟฝ๏ฟฝ    |     ๏ฟฝัก๏ฟฝ๏ฟฝานุก๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝสต๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ    |     ๏ฟฝ๏ฟฝัง๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ    |   ๏ฟฝ๏ฟฝ่งพ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ    |     ๏ฟฝ๏ฟฝะดานสน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ    |     ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ-๏ฟฝอบ  
๏ฟฝิด๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝาช๏ฟฝัณ๏ฟฝิต๏ฟฝสถาน
สน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝอป๏ฟฝ๏ฟฝ เขต๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝิต ๏ฟฝ๏ฟฝุงเทพ๏ฟฝ๏ฟฝาน๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ   ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัพ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ-๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ripub@royin.go.th
Copy Rights © 2007 The Royal Institute, All Rights Reserved.Developed by TATSolution